Hotărârea nr. 140/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 24 aprilie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare intocmita de SC Salubris SA;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.

491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, Societății Comerciale Salubris S.A.;

Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 125/2015;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr.10/2013 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordin nr. 109/2007;

Având în vedere dispozitiile art. 291, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Având în vedere dispozitiile O.U.G. 196/2005, privind fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 17,18 din metodologiea de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu aprobata prin Ordinul 578/2006 si modificata prin Ordinul nr. 2413/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba tarifele de salubrizare și analizelor de preț practicate de către Societatea Salubris S.A., începând cu data de 01.04.2017.

Art.2 Anexele 1- 5 constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Tarifele aprobate includ T.V.A.

Art.4 La tariful aprobat conform Anexei 1 “TABEL CENTRALIZATOR tarife propuse pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deseurilor municipale, cu excepția celor cu regim special - 2017” se va adauga fondul de mediu conform O.U.G. 196/2005 cu modificările și completarile ulterioare.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finante Publice Locale Iași, SC Salubris SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către SC Salubris SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 140 din 24 aprilie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

7

TABEL CENTRALIZATOR

tarife propuse pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, cu excepția celor cu regim special 2017

Nr.

crt.

Denumire tarif

Unitatea de masura

Tarif

propus

fara

TVA

Tarif propus rotunjit cu TVA 19%

Fond

de

mediu cu TVA 19%

Tarif propus cu fond mediu inclus

1

Colectare, transport si depozitare deseuri

menajere si asimilabile - persoane asociate

lei/

persoana/

luna

7.14

8,50

1.52

10,00

2

Colectare, transport si depozitare deseuri menajere si asimilabile - gospodarii individuale

lei/

1 persoana/ gospodarie/ luna

11.76

14.00

2.02

16,00

lei/

2 persoane/ gospodarie/ luna

20,17

24.00

3.37

27,40

lei/

3 persoane/ gospodarie/ luna

27.73

33.00

4.55

37,60

lei/

4 persoane/ gospodarie/ luna

33.61

40.00

5.56

45,56

lei/

>4

persoane/

gospodarie/

luna

37.82

45.00

6.25

51,20

3

Colectare, transport, depozitare deseurilor

municipale cu exceptia celor cu regim special - agenti economici

lei/mc

72.27

86.00

11.23

97,20

4

Colectare, transport, depozitare deseurilor

rezultate din activitatea de constructii (inerte)

lei/mc

46.22

55.00

-

-

5

Depozitarea controlata a deseurilor

municipale cu exceptia celor cu regim specialde catre agentii economici sau

lei/mc

52.10

62.00

11.23

73,20

persoane fizice

6

Depozitarea controlata a deseurilor rezultate din activitatea de constructii de catre agenti economici sau persoane fizice

lei/mc

29.41

35.00

-

-

7

Colectare, transport, depozitare si

valorificarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

lei/mc

19.33

23.00

-

-

8

Colectarea cadavrelor animalelor mari de pe

domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj

lei/kg

1.43

1.70

-

-

9

Colectarea cadavrelor animalelor mici de pe

domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj

lei/kg

3.36

4.00

-

-

10

Colectare, transport si neutralizarea

deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei

lei/mc

25.21

30.00

-

-

11

Colectare, transport, depozitare si

valorificarea deseurilor neasimilabile celor menajere (plastice, hartie-carton, mobilier) provenite de la populatie, inst. publice, ag. economici

lei/mc

34.45

41.00

-

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici

Nr

crt.

Denumire prestări servici

U/M

Tarif

propus

fara

TVA

Tarif

propus

cuTVA

19%

1

Măturat carosabil

Lei/1000 mp

16,79

19,98

2

Măturat carosabil și trotuare

Lei/1000 mp

19,46

23,16

3

Măturat trotuare

Lei/1000 mp

21,62

25,73

4

Întreținere curățenie străzi și trotuare

Lei/1000 mp

7,76

9,23

5

Curățat rigole

Lei/mp

2,01

2,39

6

Spălat manual carosabil și trotuare

cu furtunul, alimentat la Multicar

Lei/1000 mp

106,82

127,12

7

Maturat alei betonate

Lei/1000mp

18,13

21,58

8

Erbicidare

Lei/1000mp

58,44

69,54

9

Inchiriere toaleta ecologica

Lei/zi

4,90

5,84

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici

Nr

crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

propus

fara

TVA

Tarif

propus

TVA

19%

1.

Curățarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului până la 0,15 m

Lei/mp

0,65

0,77

2.

Curățarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m

Lei/mp

0,79

0.94

3.

Curățarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului peste 0,30 m

Lei/mp

0,97

1,16

4.

Curățarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului până la 0,15 m

Lei/mp

0,84

1,00

5.

Curățarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m

Lei/mp

0,93

1,11

6.

Curățarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului peste 0,30 m

Lei/mp

1,58

1,88

7.

Curățarea manuală a gheții cu grosimea stratului între 0,03m-0,05m

Lei/mp

2,19

2,61

8.

Curățarea manuală a gheții cu grosimea stratului peste 0,05 m

lei/mp

3,01

3,58

9.

Curățarea și încărcarea manuală în tomberon a zăpezii presate, cu grosimea stratului până la 0,15 m, inclusiv transportul cu tomberonul

Lei/mp

1,78

2,11

10.

Curățarea și încărcarea manuală în tomberon a gheții cu grosimea stratului între 0,03 - 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul

Lei/mp

2,57

3,06

11.

Curățarea și încărcarea manuală în tomberon a gheții cu grosimea stratului peste 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul

Lei/mp

3,58

4,26

12.

Preparare amestec antiderapant

Lei/mc

218,54

260,06

13.

Împrăștiat antiderapant cu tomberonul

Lei/1000

mp

20,41

24,29

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici

Nr

crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

propus

fara

TVA

Tarif

propus

TVA

19%

1

Autocisterna

Lei/ora

128,18

153,25

2

Staționare autocisterna

Lei/ora

97,60

116,14

3

Autovehicul special (tip Multicar, Ladog)

Lei/ora

155,51

185,06

4

Stationare autovehicul special (Multicar, Ladog)

Lei/ora

112,46

133,83

5

Masina autopropulsata (Iseki, Nelfisk) - deszapezire

Lei/ora

115,41

137,34

6

Stationare masina autopropulsata (Iseki, Nelfisk)

Lei/ora

59,74

71,09

7

Incarcat mecanizat cu Kramer

Lei/ora

141,49

168,37

8

Stationare incarcator Kramer

Lei/ora

97,09

115,54

9

Automaturatoare Mercedes

Lei/ora

145,77

173,47

10

Stationare automaturatoare Mercedes

Lei/ora

82,12

97,72

11

Automaturatoare DAF

Lei/ora

198,20

235,86

12

Stationare automaturatoare DAF

Lei/ora

134,55

160,11

13

Automaturatoare Bucher

Lei/ora

177,76

211,53

14

Stationare automaturatoare Bucher

Lei/ora

123,35

146,79

15

Autovidanja

Lei/ora

92,49

110,07

16

Stationare autovidanja

Lei/ora

65,32

77,73

17

Buldozer Komat'su

Lei/ora

180,55

214,86

18

Stationare buldozer Komat'su

Lei/ora

59,74

71,09

19

Incarcator JCB 436

Lei/ora

182,90

217,65

20

Stationare incarcator JCB 436

Lei/ora

59,74

71,09

21

încărcător JCB 456

Lei/ora

257,45

306,37

22

Staționare incarcator JCB 456

Lei/ora

59,74

71,09

23

Compactor TANA GX380

Lei/ora

396,8

471,45

24

Staționare compactor TANA GX380

Lei/ora

59,74

71,09

25

T ractor U445

Lei/ora

94,64

112,62

26

Autobasculanta Iveco

Lei/ora

102,95

122,51

27

Stationare autobasculanta Iveco

Lei/ora

66,08

78,64

28

Autogunoiera Nissan

Lei/ora

127,19

151,36

29

Stationare autogunoiera Nissan

Lei/ora

94,04

111,91

30

Autogunoiera BMC

Lei/ora

136,58

162,53

31

Stationare autogunoiera BMC

Lei/ora

97,84

116,43

32

Autogunoiera Iveco

Lei/ora

188,13

223,87

33

Stationare autogunoiera Iveco

Lei/ora

152,39

181,34

34

Autogunoiera Iveco mica

Lei/ora

110,22

131,16

35

Stationare autogunoiera Iveco mica

Lei/ora

85,03

101,19

36

Autogunoiera AGT15 Renault Midlum

Lei/ora

132,05

157,14

37

Stationare autogunoiera AGT15 Renault Midlum

Lei/ora

87,17

103,73

38

Autogunoiera Man

Lei/ora

210,23

250,17

39

Stationare autogunoiera Man

Lei/ora

169,79

202,05

40

Autogunoiera AGT 12 autosasiu Renault

Lei/ora

127,77

152,05

41

Stationare autogunoiera 12mc autosasiu Renault

Lei/ora

93,17

110,87

42

Autogunoiera compactoare AGT 12

Lei/ora

126,46

155,49

43

Stationare autogunoiera compactoare AGT 12

Lei/ora

87,18

103,75

44

Autogunoiera Renault VIP

Lei/ora

128,49

152,90

45

Stationare autogunoiera Renault VIP

Lei/ora

85,03

101,19

46

Autocontainer

Lei/ora

123,59

147,07

47

Stationare autocontainer

Lei/ora

96,47

115,80

48

Autosasiu Mercedes-Benz

Lei/ora

217,89

259,29

49

Staționare autosasiu Mercedes-Benz

Lei/ora

116,57

138,72

50

Autourism Dacia 4x4

Lei/ora

65,19

77,58

51

Staționare autourism Dacia 4x4

Lei/ora

51,64

61,45

52

Aspirator stradal GLUTTON

Lei/ora

36,98

44,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici

CENTRALIZATOR

tarife utilaje folosite in activitatile de salubrizare si deszapezire mecanizata 2017

Nr

crt.

Denumire utilaje

U/M

Tarif

propus

faraTVA

Tarif

propus

TVA

19%

1

Autocisterna

Lei/ora

128,18

153,25

2

Staționare autocisterna

Lei/ora

97,60

116,14

3

Autovehicul special (tip Multicar, Ladog)

Lei/ora

155,51

185,06

4

Stationare autovehicul special (Multicar, Ladog)

Lei/ora

112,46

133,83

5

Masina autopropulsata (Iseki, Nelfisk) -deszapezire

Lei/ora

115,41

137,34

6

Stationare masina autopropulsata (Iseki, Nelfisk)

Lei/ora

59,74

71,09

7

Incarcat mecanizat cu Kramer

Lei/ora

141,49

168,37

8

Stationare incarcator Kramer

Lei/ora

97.09

115,54

9

Automaturatoare Mercedes

Lei/ora

145,77

173,47

10

Stationare automaturatoare Mercedes

Lei/ora

82,12

97,72

11

Automaturatoare DAF

Lei/ora

198,20

235,86

12

Stationare automaturatoare DAF

Lei/ora

134,55

160,11

13

Automaturatoare Bucher

Lei/ora

177,76

211,53

14

Stationare automaturatoare Bucher

Lei/ora

123,35

146,79

15

Autovidanja

Lei/ora

92,49

110,07

16

Stationare autovidanja

Lei/ora

65,32

77,73

17

T ractor U445

Lei/ora

94,64

112,62

18

Autobasculanta Iveco

Lei/ora

102,95

122,51

19

Stationare autobasculanta Iveco

Lei/ora

66,08

78,64

20

Autourism Dacia 4x4

Lei/ora

65,19

77,58

21

Staționare autourism Dacia 4x4

Lei/ora

51,64

61,45

22

Aspirator stradal GLUTTON

Lei/ora

36,98

44,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici

12/ 12 la H.C.L. nr. 140 din 24 aprilie 2017