Hotărârea nr. 14/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către senatorii şi deputaţii aleşi, în vederea organizării birourilor parlamentare


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință către senatorii și deputații aleși, în vederea organizării birourilor parlamentare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avnad in vedere nota de fundamentare nr. 7140/20.01.2017 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere solicitările formulate de senatorii și deputații aleși în vederea alocării unor spații pentru organizarea birourilor parlamentare ;

Avand in vedere Procesul- verbal al comisie pentru repartizare spații către ONG și partide politice, înregistrat sub nr. 6969/20.01.2017;

Avand in vedere amendamentul propus, formulat si adoptat in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local Iași privind aprobarea închirierii spațiului situat Iași, Sos. Arcu nr. 85, bl. CL13, parter, cu suprafața exclusivă de 42,93 mp și suprafața de 10,63 mp din spațiile de folosință comună, către domnul Toma Vasile si derularea contractului de închiriere începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar);

Avand in vedere prevederile art. 40, alin. (1) și alin (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 2, alin.3 din Legea nr. 90/2003, modificată și completată prin Legea nr. 298/2007;

Avand in vedere prevederile art. 21, alin.1-3 din Legea nr. 334/2006, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se ia act de încetarea Contractului de închiriere nr. 57884/27.06.2014 încheiat între Municipiul Iași și Partidul Conservator (în prezent Partidul Alianța Liberalilor și Democraților-ALDE) pentru spațiul situat în Iași, Piața Unirii nr. 6, bloc 6, sc.A, parter, cu suprafața utilă de 66,33 mp.

Art.2 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat în Iași, str. 14 Decembrie 1989 nr. 2B, etaj 2, cu suprafața utilă exclusivă de 73,81 mp, la care se adaugă suprafața de 7,78 mp din spațiile de folosință comună, către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE).

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula pe o perioadă de 5 (cinci) ani începând cu data semnării și înregistrării acestuia.

Art.3 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat în Iași, str. Măgurii nr. 2, bl. 624, parter, cu suprafața de 61,66 mp, către domnul Bodea Marius.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.4 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, str. Păcurari nr. 20, bl.4, parter, cu suprafața de 61,60 mp, către domnul Macovei Silviu-Nicu.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.5 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, str. Frumoasa nr. 4-6, bl.918, tr.3, parter, cu suprafața de 75,21 mp, către domnul Lupu Victorel.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.6 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, str. Han Tătar nr.8, bl.361, sc.A, parter, cu suprafața de 81,49 mp, către domnul Pănescu Doru-Adrian.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.7 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, Bdul Nicolae lorga nr. 35, bl.N1, parter, cu suprafața exclusivă de 47,65 mp și suprafața de 47,92 mp din spațiile de folosință comună, către doamna Gavrilă Camelia.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.8 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, Calea Galata nr. 16, bl. E4A, parter, cu suprafața de 77,69 mp, către domnul Alexe Costel.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.9 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, str. Han Tătăr nr. 4, bl.360A, parter, cu suprafața de 90,94 mp, către domnul Oprea Dumitru.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.10 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, Bdul Independenței nr. 1, bl.D1-D2, mezanin, cu suprafața de 131,52 mp, către domnul Movilă Petru.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.11 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, str. Petre Țuțea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter, cu suprafața de 40,34 mp, către doamna Scîntei Laura Iuliana.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.12 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, Bdul Nicolae Iorga nr. 35, bl.N1, parter, cu suprafața exclusivă de 39,36 mp și suprafața de 39,93 mp din spațiile de folosință comună, către domnul Cîtea Vasile.

3/ 4 la H.C.L. nr. 14 din 31 ianuarie 2017

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu

data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.13 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, Piața Unirii nr. 6, bl.6, sc. A, parter, cu supafața de 66,33 mp, către domnul Varujan Vosganian.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.14 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat Iași, Sos. Arcu nr. 85, bl. CL13, parter, cu suprafața exclusivă de 42,93 mp și suprafața de 10,63 mp din spațiile de folosință comună, către domnul Toma Vasile.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020 (pe durata mandatului de parlamentar).

Art.15 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de închiriere ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.16 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.17 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 14 din 31 ianuarie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 14 din 31 ianuarie 2017