Hotărârea nr. 136/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 24 aprilie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2017, înregistrat sub nr. 41465/18.04.2017, întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2017, pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare.

Art.2 Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Județului Iasi, Primarului Municipiului Iasi, Direcției Generale Tehnica si Dezvoltare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 136 din 24 aprilie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 136 din 24 aprilie 2017