Hotărârea nr. 133/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 11 aprilie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 39017/2017 întocmită de către Serviciul Resurse Umane,;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. 37267/2017 privind numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2017;

Având în vedere Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 21109 /11.04.2017;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Resurse Umane

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Găburici


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Li liana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

16

Împotrivă

7

Abțineri

0

Nr. 133 din 11 aprilie 2017


ORGANIGRAMA MUNICIPIULUI IAȘI
PRIMAR


Autoritatea

5

0

5

a_□--

-r

Administrator

Urbana

Public


VICEPRIMAR 1


VICEPRIMAR 2r~

Direcția Tehnica si Servicii Comunitare


| Director Executiv


Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Publice

8

1

r


Direcția Tehnica si

Generala

Dezvoltare

-

H Director

General |


—1 Direcția Proiecte Europene V -

| Director Executiv
Biroul Spatii Verzi si Salubritate

6

1

5


Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urfeana -v-

Director Executiv |

Serviciul Investiții Proprii

8

1

7


Serviciul Monitorizarea

Implementării si Postimpiementarli Proiectelor Europene

15

1

14


Compartimentul Evidenta Patrimoniu in Administrare Delegata

3

0

3


Biroul Monitorizare Exploatare Locuințe

[0

1

0


Compartimentul Proiecte in Sanatate

2

0

2Serviciul Străzi Municipale

7

1

6


Biroul

Reglementare Transporturi Urbane

6

1

5
Serviciul

Implementare

Strategii

8

1

7


Biroul Cooperare economica

6

1

5Compartimentul

3

Monitorizare Juridica

0

si Economica

3


Compartimentul

Monitorizare

Tehnica

2

0

2


Serviciul Asociații Proprietari

9

1

8

Compartimentul Personal Auxiliar

15

0

15Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice

21

1

20


Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Juridice

13

1

12


OCUPATE

VACANTE

TOTAL

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA

3

0

3

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

47

20

67

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

355

145

500

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

402

168

567

FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

9

5

14

FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

124

76

200

TOTAL FUNCȚII

538

246

784

FUNCȚII PROIECT MANAGEMENTUL TRAFICULUI

17

FUNCȚII PROIECT COMPLEX AGREMENT CIRIC

35


POLITIA

LOCALA

DIRECȚIA LOCALA

DE EVIDENTA A PERSOANELOR

DIRECȚIA DE

ASISTENTA

COMUNITARA

SPITALUL CLINIC "DR. C. I. PARHON"

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE

CASA DE CULTURA

EDITURA

JUNIMEA

ATENEUL

TATARASI

MUZEUL

MUNICIPAL

IAȘI

UNITATI DE INVATAMANT ȘCOLAR SI PREȘCOLAR

SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA

_

SCTERMO SERVICE SA

_

SC CITADIN SA

SC SALUBRIS SA

3E

SC ECOPIATA SA


SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI SA


SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE SA


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC


STAT DE FUNCȚII MUNICIPIUL IAȘI

Anexa nr.

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

C3

<S>

u

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Demnitari

1

Primar

2

Viceprimar

3

Viceprimar

4

Administrator

Public

s

Autoritatea Urbană

5

Consilier

SUPERIOR

s

6

Consilier

SUPERIOR

s

7

Consilier

PRINCIP.

s

8

Consilier

PRINCIP.

s

9

Consilier

SUPERIOR

s

10

261363

Secretar

Secretar

II

s

Biroul Secretariat CL,

Arhiva, Evid.disp

11

261787

Sef Birou -

temporar

vacant

II

s

12

444599

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

13

261790

Consilier

I

PRINCIP.

s

14

261823

Inspector

I

PRINCIP.

s

15

261791

Consilier

I

ASISTENT

s

Compartiment Pregătire

Ședințe CL

I

s

16

261786

Consilier

I

SUPERIOR

s

17

261396

Consilier

I

SUPERIOR

s

18

261785

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

Compartiment Registrul

Agricol

s

19

261814

Consilier

I

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

0

II) post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

20

261817

Inspector

I

SUPERIOR

S

21

261822

Inspector

I

PRINCIP.

S

22

444600

Inspector

I

ASISTENT

s

Cabinet Primar

23

Inspector de specialitate

IA

s

24

Inspector de specialitate

IA

s

25

Inspector de specialitate

II

s

26

Inspector SSD

1

s

Serviciul Corp Control Primar

27

261607

Sef Serviciu

II

S

28

261608

Consilier

I

SUPERIOR

S

29

261610

Inspector

I

SUPERIOR

s

30

261611

Inspector

I

SUPERIOR

S

31

261609

Inspector

I

SUPERIOR

s

32

261614

Consilier

I

SUPERIOR

s

33

261613

Inspector

I

SUPERIOR

S

34

261612

Inspector

I

ASISTENT

S

Compartiment Statistică și Prognoză

35

Inspector de specialitate

IA

s

36

Inspector de specialitate

1

s

37

Inspector de specialitate

II

s

38

Inspector de specialitate

DEBUTANT

s

Serviciul Managementul Calității si Control Intern Managerial

39

Sef Serviciu

II

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

40

Inspector de specialitate

IA

s

41

Inspector de specialitate -temporar ocupat

IA

s

42

Inspector de specialitate

IA

s

43

Inspector de specialitate

1

s

44

Inspector de specialitate -temporar ocupat

1

s

45

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

1

s

46

Inspector de specialitate

DEBUTANT

s

Serviciul Dezvoltarea Capacității Administrative

47

Sef Serviciu -

temporar

ocupat

II

s

48

Inspector de specialitate

IA

s

49

Inspector de specialitate -temporar ocupat

IA

s

50

Inspector de specialitate

1

s

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

Nr.

Crt

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

51

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

1

13 1

s

52

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

1

s

53

Inspector de specialitate

II

s

Biroul Comunicare

54

Sef Birou -

temporar

ocupat

II

s

55

Inspector de specialitate

IA

s

56

Inspector de specialitate

IA

s

57

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

1

s

58

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

1

s

59

Inspector de

specialitate

II

s

Compartiment pentru problemele rromilor

60

Inspector de

specialitate

1

s

61

Inspector de

specialitate

IA

s

62

Referent

II

M

Serviciul Relații

Comunitare și Politici Publice

Nr.

Crt

0

1D post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

2

3

4

5

6

7

9

10

II

12

13

63

Sef Serviciu

II

s

64

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

IA

s

65

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

II

s

66

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

II

s

67

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

DEBUTANT

s

Biroul Cooperare Economică și Turism

68

Set Birou

II

s

69

Inspector de specialitate

1

s

70

Inspector de specialitate -temporar ocupat

II

s

71

Inspector de specialitate

II

s

Compartiment Promovare Turism

72

Inspector de specialitate

II

s

73

Inspector de

specialitate

II

s

Biroul Relații cu

Societatea Civilă

74

Sef Birou

II

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

75

Inspector de specialitate

IA

s

76

Inspector de specialitate

IA

s

77

Inspector de specialitate -temporar ocupat

II

s

Compartiment pentru Tineret și Sport

78

Inspector de specialitate

IA

s

79

Inspector de specialitate

1

s

80

Inspector de specialitate -temporar ocupat

II

s

Serviciul Relații Internationale

81

261404

Sef Serviciu

II

82

261405

Consilier

SUPERIOR

s

83

261406

Consilier

SUPERIOR

s

84

261384

Consilier

SUPERIOR

s

85

261408

Consilier

SUPERIOR

s

86

261409

Consilier

SUPERIOR

s

87

261401

Consilier

PRINCIP.

s

88

261397

Consilier -

temporar

vacant

I

ASISTENT

s

Serviciul Audit Public

Intern

89

261364

Sef Serviciu

II

s

90

261365

Auditor

I

SUPERIOR

s

91

261368

Auditor

I

SUPERIOR

s

92

261369

Auditor

I

SUPERIOR

s

93

261371

Auditor

I

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

94

261370

Auditor

I

PRINCIP.

S

95

261367

Auditor

I

PRINCIP.

S

96

261366

Auditor -temporar vacant

I

ASISTENT

S

Serviciul Resurse Umane

97

261372

Sef Serviciu

II

S

98

261377

Consilier

I

SUPERIOR

S

99

261375

Consilier

I

SUPERIOR

S

100

261374

Consilier

I

SUPERIOR

S

101

261373

Consilier

I

SUPERIOR

S

102

261376

Consilier

I

SUPERIOR

s

103

444591

Consilier

I

SUPERIOR

s

104

261380

Consilier

I

SUPERIOR

s

105

261379

Referent

I

SUPERIOR

M

Serviciul Coordonare Programe Culturale

106

Sef Serviciu

II

s

107

Inspector de specialitate -temporar ocupat

IA

s

108

Inspector de specialitate

IA

s

109

Inspector de specialitate -temporar ocupat

1

s

110

Inspector de specialitate -temporar ocupat

II

s

Nr.

Cit

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

111

Inspector de

specialitate

II

s

Compartiment Centenar

112

Inspector de specialitate

IA

s

113

Inspector de specialitate

IA

s

114

Inspector de specialitate

1

s

115

Inspector de

specialitate

II

s

Direcția Juridică

116

261795

Director executiv

II

s

Serviciul Contencios

117

261796

Sef Serviciu -

temporar

ocupat

II

s

118

261798

Consilier

juridic -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

119

261802

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

120

261810

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

121

261800

Consilier

juridic -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

122

261801

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

123

261797

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

124

261809

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

125

261816

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

126

261576

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

127

261815

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

128

261806

Consilier

juridic -

temporar

vacant

I

PRINCIP.

s

129

261803

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

130

261805

Consilier

juridic -

temporar

vacant

I

PRINCIP.

s

131

261808

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

132

261807

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

133

261570

Consilier

juridic

I

ASISTENT

s

134

Consilier

juridic

I

ASISTENT

s

135

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

136

261824

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Monitorizarea

Punerii în Aplicare a Hotărârilor Judecătorești

137

Sef Birou

II

s

138

261819

Inspector

I

SUPERIOR

s

139

261826

Consilier

I

SUPERIOR

s

140

Consilier

I

SUPERIOR

s

141

Consilier

I

PRINCIP.

s

142

444598

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13 1

143

Sef Serviciu

II

s

144

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

145

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

146

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

147

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

148

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

149

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

150

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

151

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

152

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

153

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

154

Consilier

juridic

I

PRINCIP.

s

155

Consilier

juridic

I

ASISTENT

s

156

Consilier

juridic

I

ASISTENT

s

157

Consilier

juridic

I

ASISTENT

s

158

Consilier

juridic

I

ASISTENT

s

159

Consilier

juridic

I

DEBUTANT

s

Biroul Guvernanță Corporativă

160

Sef Birou

II

s

161

Consilier

I

SUPERIOR

s

162

Consilier

I

SUPERIOR

s

163

Consilier

juridic

I

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

164

Consilier

I

PRINCIP.

s

165

Consilier

I

PRINCIP.

s

Serviciul Achiziții Publice

166

261840

Sef Serviciu

II

s

167

261842

Consilier

I

SUPERIOR

s

168

261843

Consilier

I

SUPERIOR

s

169

261844

Consilier

I

SUPERIOR

S

170

261846

Inspector -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

171

261845

Consilier

I

PRINCIP.

s

172

261841

Consilier

I

ASISTENT

s

173

Consilier

I

ASISTENT

s

Compartiment

Monitorizare Contracte

174

Consilier

I

SUPERIOR

s

175

Consilier

I

PRINCIP.

s

176

Consilier

juridic

I

ASISTENT

s

Compartiment Contractare Servicii Sociale

177

Consilier

I

SUPERIOR

s

178

Consilier

I

PRINCIP.

s

Direcția Relații Publice și Transparență Decizională

179

Director

executiv

II

s

Centrul de Informații pentru Cetățeni

180

261382

Sef Serviciu

II

s

181

261383

Consilier

I

SUPERIOR

s

182

261385

Consilier

I

SUPERIOR

s

183

261387

Consilier

I

SUPERIOR

s

Nr.

Cit

1D post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

CZ5

U

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

184

261386

Inspector

I

SUPERIOR

s

185

261388

Inspector

I

SUPERIOR

s

186

261784

Consilier

I

PRINCIP.

s

187

261390

Consilier

I

PRINCIP.

s

188

261393

Consilier -

temporar

vacant

I

ASISTENT

s

189

261402

Consilier

I

ASISTENT

s

190

261389

Referent de specialitate

I

SUPERIOR

s

191

261391

Referent

III

SUPERIOR

s

192

261394

Referent

III

SUPERIOR

s

Biroul Democrație Participativă Locală,

Centre de Cartier

193

Sef Birou

II

s

194

Inspector de specialitate

IA

s

195

Inspector de specialitate

IA

s

196

Inspector de specialitate

IA

s

197

Inspector de specialitate

1

s

198

Inspector de

specialitate -

temporar

vacant

II

s

199

Inspector de specialitate

II

s

200

Inspector de specialitate

II

s

201

Inspector de specialitate

II

s

Compartiment

Registratură D.G.E.F.P.L.

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

202

transf.contractuali

Consilier

SUPERIOR

s

203

transf.contractuali

Consilier

SUPERIOR

s

204

transf.contractuali

Consilier

SUPERIOR

s

205

transf.contractuali

Consilier

PRINCIP.

s

206

transf.contractuali

Consilier

PRINCIP.

s

207

transf.contractuali

Consilier

ASISTENT

s

208

transf.contractuali

Consilier

ASISTENT

s

209

transf.contractuali

Consilier

ASISTENT

s

Compartiment Relații cu Publicul

210

261398

Consilier

SUPERIOR

s

211

261400

Consilier

SUPERIOR

s

212

261399

Consilier -

temporar

vacant

ASISTENT

s

213

261392

Referent

SUPERIOR

s

Biroul Diaspora

214

Sef Birou

II

s

215

Consilier

PRINCIP.

s

216

Consilier

ASISTENT

s

217

Consilier

ASISTENT

s

218

Consilier

ASISTENT

s

219

Consilier

ASISTENT

s

Biroul Evenimente Publice

220

261834

Sef Birou

II

s

221

261835

Consilier

SUPERIOR

s

222

261836

Consilier

SUPERIOR

s

223

261837

Consilier

SUPERIOR

s

224

444595

Consilier

SUPERIOR

s

225

261838

Inspector

I

PRINCIP.

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția dc

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

226

261839

Referent

III

SUPERIOR

M

Direcția Arhitectură și Urbanism

227

261623

Arhitect Sef

II

S

Serviciul Autorizare Construcții

228

261367

Sef Serviciu

II

S

229

261643

Consilier

I

SUPERIOR

s

230

261640

Consilier

I

SUPERIOR

s

231

261641

Consilier

I

SUPERIOR

s

232

261642

Consilier

I

SUPERIOR

s

233

261638

Consilier

I

SUPERIOR

s

234

261644

Consilier

I

SUPERIOR

s

235

261647

Consilier

I

SUPERIOR

s

236

261645

Consilier

I

SUPERIOR

s

237

261648

Consilier

I

PRINCIP.

s

238

Consilier

I

PRINCIP.

s

239

Consilier

I

PRINCIP.

s

240

Consilier

I

ASISTENT

s

241

Consilier

I

DEBUTANT

s

Biroul Autorizare Rețele

242

Sef Birou

II

s

243

261652

Consilier

I

SUPERIOR

s

244

261651

Consilier

I

SUPERIOR

s

245

444592

Inspector

I

PRINCIP.

s

246

Consilier

I

PRINCIP.

s

247

Consilier

I

ASISTENT

s

Compartiment Urbanism

I.T.

I

s

248

444594

Consilier

I

ASISTENT

s

249

Consilier

I

PRINCIP.

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente

250

Sef Birou

II

s

251

261646

Consilier

I

SUPERIOR

s

252

261650

Consilier

I

SUPERIOR

s

253

261639

Consilier

I

SUPERIOR

s

254

444593

Consilier

I

PRINCIP.

s

255

Consilier

I

PRINCIP.

s

Biroul Reglementare Publicitate Urbană

256

261653

Sef Birou

II

s

257

261654

Consilier

I

SUPERIOR

s

258

261658

Consilier

I

SUPERIOR

s

259

261655

Consilier

I

SUPERIOR

s

260

261656

Inspector

I

PRINCIP.

s

261

261657

Inspector

I

ASISTENT

s

Compartiment Design și Arhitectură Urbană

262

Inspector de specialitate

1

s

263

Inspector de specialitate

II

s

264

Inspector de specialitate

II

s

Serviciul G.I.S. Cadastru

265

261624

Sef Serviciu

II

s

266

261625

Consilier

I

SUPERIOR

s

267

261626

Consilier

I

SUPERIOR

s

268

261628

Consilier

I

SUPERIOR

s

269

261631

Inspector

I

SUPERIOR

s

270

261630

Inspector

I

SUPERIOR

s

271

261635

Inspector

I

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

272

261633

Inspector

I

SUPERIOR

s

273

261634

Inspector

I

SUPERIOR

s

274

261629

Inspector

I

PRINCIP.

s

275

261632

Inspector -

temporar

vacant

I

PRINCIP.

s

Compartiment Tehnic de Implementare a Legilor Proprietății

276

261811

Consilier

I

SUPERIOR

s

277

261812

Consilier

I

SUPERIOR

s

278

261818

Inspector

I

SUPERIOR

s

279

261821

Inspector

I

SUPERIOR

s

280

Inspector de specialitate

IA

s

281

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

1

s

282

Referent -

temporar

ocupat

IA

M

Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare

283

261659

Director

general -temporar ocupat

II

s

Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate

Mediu

284

261661

Sef Serviciu

II

s

285

261662

Consilier

I

SUPERIOR

s

286

261663

Consilier

I

SUPERIOR

s

287

261667

Inspector

I

PRINCIP.

s

288

261665

Inspector

I

PRINCIP.

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

289

261664

Inspector

I

PRINCIP.

s

290

261666

Inspector

I

PRINCIP.

s

291

261668

Consilier

juridic

I

ASISTENT

s

Serviciul Informatizare

292

261701

Sef Serviciu

II

s

293

261702

Consilier

I

SUPERIOR

s

294

261703

Inspector

I

SUPERIOR

s

295

261704

Inspector

I

SUPERIOR

s

296

261705

Consilier

I

SUPERIOR

s

297

261706

Inspector

I

SUPERIOR

s

298

261708

Consilier

I

SUPERIOR

s

299

261707

Inspector

I

PRINCIP.

s

300

261709

Consilier

I

ASISTENT

s

Compartiment

Administrare

Infrastructura si Echipamente Informatice

301

261716

Consilier

I

SUPERIOR

s

302

261715

Consilier

I

SUPERIOR

s

303

261718

Inspector

I

SUPERIOR

s

304

261717

Inspector

I

PRINCIP.

s

305

261719

Referent -

temporar

vacant

III

SUPERIOR

M

Compartiment

Administrare Baze de Date și Aplicații Informatice

306

261712

Consilier

I

SUPERIOR

s

307

261711

Consilier

I

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publica

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

308

261710

Consilier

I

SUPERIOR

s

309

261713

Consilier

I

SUPERIOR

s

310

261714

Consilier

I

SUPERIOR

s

Serviciul Administrativ

311

Sef Serviciu -

temporar

ocupat

II

s

312

Inspector de

specialitate

IA

s

313

Inspector de

specialitate

IA

s

314

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

IA

s

315

Inspector de

specialitate

1

s

316

Inspector de

specialitate

II

s

317

Inspector de

specialitate

II

s

318

Referent

IA

M

319

Referent

1

M

320

Muncitor

Calificat

1

G

321

Muncitor

Calificat

1

G

322

Muncitor

Calificat

1

G

323

Muncitor

Calificat

1

G

324

Muncitor

Calificat -temporar ocupat

1

G

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

325

Muncitor

Calificat

1

13 1

G

326

Muncitor

Calificat

II

G

327

îngrijitor -

temporar

ocupat

G

328

îngrijitor -

temporar

ocupat

G

329

îngrijitor

-

G

330

îngrijitor -

temporar

ocupat

G

331

îngrijitor

-

G

332

îngrijitor

-

G

333

îngrijitor -

temporar

ocupat

G

334

îngrijitor

G

335

îngrijitor

-

G

336

îngrijitor

G

337

îngrijitor

-

G

338

îngrijitor

-

G

339

îngrijitor

-

G

340

îngrijitor

-

G

341

îngrijitor

-

G

342

îngrijitor

-

G

343

îngrijitor

-

G

Compartimentul Tehnic

344

Inspector de specialitate

IA

S

345

Referent

IA

M

346

Șofer

1

G

347

Șofer

1

G

348

Șofer

1

G

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

dc execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Direcția Tehnică și Servicii Comunitare

349

261660

Director

executiv-

temporar

vacant

II

s

Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice

350

261669

Sef Serviciu

II

s

351

261728

Consilier

I

SUPERIOR

s

352

261670

Consilier

I

SUPERIOR

s

353

261671

Consilier

I

SUPERIOR

s

354

261672

Inspector

I

SUPERIOR

s

355

261673

Inspector

I

SUPERIOR

s

356

261676

Inspector

I

SUPERIOR

s

357

261674

Consilier

I

PRINCIP.

s

Biroul Spații Verzi si Salubritate

358

261683

Sef Birou

II

s

359

261684

Consilier

I

SUPERIOR

s

360

261733

Consilier -

temporar

ocupat

I

SUPERIOR

s

361

261686

Consilier

I

SUPERIOR

s

362

261688

Inspector -

temporar

vacant

I

ASISTENT

s

363

261687

Inspector

I

DEBUTANT

s

Biroul Versanți

364

261689

Sef Birou

II

365

261690

Consilier

I

SUPERIOR

s

366

261691

Consilier -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

Nr.

Cit

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

IO

11

12

13

367

261736

Consilier -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

368

261692

Inspector

I

ASISTENT

s

369

261693

Referent de specialitate

II

SUPERIOR

SSD

Serviciul Străzi Municipale

370

261695

Sef Serviciu

II

S

371

261696

Consilier

I

SUPERIOR

S

372

261697

Consilier

I

SUPERIOR

S

373

261698

Consilier

I

SUPERIOR

S

374

261732

Consilier

I

SUPERIOR

S

375

261699

Consilier

I

PRINCIP.

S

376

Consilier

I

ASISTENT

S

Biroul Reglementare Transporturi Urbane

377

261677

Sef Birou

II

s

378

261678

Consilier

I

SUPERIOR

s

379

261679

Consilier

I

SUPERIOR

s

380

261680

Consilier

I

SUPERIOR

s

381

261681

Consilier

I

SUPERIOR

s

382

261682

Consilier

I

SUPERIOR

s

Biroul de Management al Traficului

383

Sef Birou

II

s

384

Inspector de

specialitate

IA

s

385

Inspector de

specialitate

1

s

386

Inspector de

specialitate

II

s

387

Referent

IA

M

388

Referent

IA

M

Nr.

Cit

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

389

Referent

1

M

390

Referent

1

M

391

Referent

1

M

392

Referent

II

M

393

Referent

II

M

Compartiment Suport I.T. Management Trafic

394

Inspector de specialitate -

1

S

395

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

1

S

396

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

II

S

Biroul Protecție Civila, Securitate și Sănătate în Muncă

397

261720

Sef Birou

II

s

398

261721

Consilier

I

SUPERIOR

s

399

261722

Inspector

I

SUPERIOR

s

400

261723

Inspector

I

SUPERIOR

s

401

261724

Inspector

I

PRINCIP.

s

402

261725

Referent

III

SUPERIOR

M

Serviciul Voluntariat ptentru Situații de Urgență

403

Inspector de specialitate

II

S

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană

404

Director

executiv

II

s

Serviciul Investiții Proprii

405

261726

Sef Serviciu

II

s

406

261727

Consilier

I

SUPERIOR

s

407

261729

Consilier

I

SUPERIOR

s

408

261730

Consilier

I

SUPERIOR

s

409

261734

Consilier

I

SUPERIOR

s

410

261735

Consilier

I

SUPERIOR

s

411

261737

Consilier

I

SUPERIOR

s

412

261738

Consilier

I

SUPERIOR

s

Compartiment Proiecte în Sănătate

413

261731

Consilier

I

SUPERIOR

s

414

261739

Consilier

I

SUPERIOR

s

Compartiment

Monitorizare Tehnică

415

Consilier

I

PRINCIP.

s

416

Consilier

I

ASISTENT

s

417

Inspector de specialitate

1

s

418

Inspector de specialitate

II

s

419

Inspector de specialitate

II

s

Serviciul Implementare Strategii

420

Sef Serviciu

II

s

421

transf.contractuali

Consilier

I

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

1D post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

IXJ

422

transf.contractuali

Consilier

I

SUPERIOR

s

423

transf.contractuali

Consilier

I

SUPERIOR

s

424

transf.contractuali

Consilier

I

SUPERIOR

s

425

transf.contractuali

Consilier

I

PRINCIP.

s

426

transf.contractuali

Consilier

I

PRINCIP.

s

427

Consilier

I

ASISTENT

s

Biroul Cooperare Economică

428

Sef Birou

II

s

429

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

IA

s

430

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

II

s

431

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

II

s

432

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

II

s

433

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

II

s

Biroul Implementare Strategie Urbană

434

Sef Birou

II

s

435

transf.contractuali

Consilier

I

SUPERIOR

s

436

transf.contractuali

Consilier

I

SUPERIOR

s

437

Consilier

I

PRINCIP.

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

438

Consilier

I

ASISTENT

s

439

Consilier

I

DDEBUTANT

s

Biroul Mobilitate și Dezvoltare Metropolitană

440

Sef Birou

II

s

441

Inspector de specialitate

1

s

442

Inspector de specialitate

1

s

443

Inspector de

specialitate -

temporar

ocupat

II

s

444

Inspector de specialitate

II

s

445

Inspector de specialitate

II

s

Biroul Cooperare Transfrontalieră

446

Sef Birou

II

s

447

transf.contractuali

Consilier

I

SUPERIOR

s

448

Consilier

I

PRINCIP.

s

449

Consilier

I

ASISTENT

s

450

Consilier

I

ASISTENT

s

451

Consilier

I

DDEBUTANT

s

Compartiment

Management Financiar

452

transf.contractuali

Consilier

I

SUPERIOR

s

453

transf.contractuali

Consilier

I

SUPERIOR

s

454

transf.contractuali

Consilier

I

PRINCIP.

s

455

transf.contractuali

Consilier

I

PRINCIP.

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

456

transf.contractuali

Consilier

I

PRINCIP.

s

Direcția Proiecte Europene

457

Director

II

s

Serviciul Monitorizare, Implementare și Postimplementare

Proiecte Europene

458

Sef Serviciu

II

s

459

Inspector de

specialitate -

temporar

vacant

IA

s

460

Inspector de

specialitate

IA

s

461

Inspector de

specialitate

IA

s

462

Inspector de

specialitate

1

s

463

Inspector de

specialitate

1

s

464

Inspector de

specialitate

1

s

465

Inspector de

specialitate

1

s

466

Inspector de

specialitate

II

s

467

Inspector de

specialitate

II

s

468

Inspector de

specialitate

II

s

469

Inspector de

specialitate

II

s

470

Inspector de

specialitate

DEBUTANT

s

471

Inspector de

specialitate

DEBUTANT

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

IO

11

12

13

472

Inspector de

specialitate

DEBUTANT

s

Direcția Evidență Patrimoniu Public si Privat

473

261743

Director

executiv

II

s

Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat

474

Sef Serviciu

II

s

475

261755

Consilier

I

SUPERIOR

s

476

261748

Inspector

I

SUPERIOR

s

477

Consilier

I

SUPERIOR

s

478

261750

Consilier

I

PRINCIP.

s

479

Consilier

I

PRINCIP.

s

480

Consilier

I

ASISTENT

s

481

Consilier

I

DEBUTANT

s

Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie

482

Sef Birou

II

s

483

Consilier

I

SUPERIOR

s

484

Consilier

I

SUPERIOR

s

485

Consilier

I

PRINCIP.

s

486

Consilier

I

ASISTENT

s

487

Referent

III

SUPERIOR

M

Compartiment Evidență Patrimoniu în Administrare Delegată

488

Inspector

I

SUPERIOR

s

489

Inspector

I

PRINCIP.

s

490

261783

Referent

III

SUPERIOR

M

Direcția Fond Locativ

491

Director executiv

II

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Serviciul Administrare Spații cu Destinație de Locuința

492

261763

Sef Serviciu

II

s

493

261779

Consilier

I

SUPERIOR

s

494

261765

Consilier

I

SUPERIOR

s

495

261764

Consilier

I

SUPERIOR

s

496

261766

Inspector

I

PRINCIP.

s

497

261781

Referent

III

SUPERIOR

M

498

261767

Referent

III

SUPERIOR

M

499

261770

Referent

III

SUPERIOR

M

500

261771

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Evidență Solicitări Locative

501

261772

Sef Birou -

temporar

vacant

II

s

502

Consilier

I

SUPERIOR

S

503

Consilier

I

SUPERIOR

s

504

261777

Consilier

I

PRINCIP.

s

505

261776

Inspector

I

PRINCIP.

s

506

Consilier

I

PRINCIP.

s

507

Referent

iii

SUPERIOR

M

508

261782

Referent

iii

SUPERIOR

M

Biroul Monitorizare Exploatare Locuințe

509

Sef Birou

II

S

Compartiment

Monitorizare Juridică și Economică

510

261745

Consilier

i

SUPERIOR

S

511

Consilier

juridic

i

SUPERIOR

S

512

Consilier

juridic

i

PRINCIP.

S

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Compartiment

Monitorizare Tehnică

513

Inspector

I

SUPERIOR

s

514

261780

Referent de specialitate

II

SUPERIOR

SSD

Serviciul Asociații Proprietari

515

261615

Sef Serviciu

II

S

516

Consilier

I

SUPERIOR

S

517

Consilier

I

SUPERIOR

S

518

Inspector

I

SUPERIOR

S

519

Inspector

I

SUPERIOR

S

520

Inspector

I

PRINCIP.

s

521

Inspector

I

PRINCIP.

s

522

Inspector

I

PRINCIP.

s

523

Referent

III

SUPERIOR

M

Compartiment Personal Auxiliar

524

Inspector de specialitate

II

s

525

Muncitor

Calificat

1

G

526

Muncitor

Calificat

1

G

527

Muncitor

Calificat

1

G

528

Muncitor

Calificat

1

G

529

Muncitor

Calificat

1

G

530

Muncitor

Calificat

1

G

531

Muncitor

Calificat

II

G

532

Muncitor

Calificat

II

G

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

533

Muncitor

Calificat

II

G

534

Muncitor

Calificat

II

G

535

Muncitor

Calificat

IV

G

536

Muncitor

Calificat

IV

G

537

îngrijitor

G

538

Muncitor

Necalificat -

temporar

ocupat

1

G

Direcția Exploatare Patrimoniu

539

Director executiv

II

s

Serviciul Administrare Spații Comerciale,

Terenuri și alte Bunuri

540

261744

Sef Serviciu

II

s

541

Consilier

I

SUPERIOR

s

542

Consilier

I

SUPERIOR

s

543

Consilier

I

SUPERIOR

s

544

Inspector

I

SUPERIOR

s

545

Consilier

I

PRINCIP.

s

546

Consilier

I

PRINCIP.

s

547

Consilier -

temporar

vacant

I

PRINCIP.

s

Compartiment Baza de Agrement Ciric

548

Referent

IA

M

549

Referent -

temporar

ocupat

IA

M

550

Referent

IA

M

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

"5

Funcția contractuală

15

Nr.

Crt

ID post

Structura

de

conducere

de execuție

Clasa

Gradul

profesion

Nivelul

studiiloi

de conducere

de execuție

Q. C

n

£

c.

Nivelul

studiiloi

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

551

Referent

IA

M

552

Referent -

temporar

vacant

IA

M

553

Referent

IA

M

554

Administrator

1

M

555

Administrator

1

M

556

Asistent Medical pl.

M

557

Asistent

Medical

M

558

Muncitor

Calificat

1

G

559

Muncitor

Calificat

1

G

560

Muncitor

Calificat

1

G

561

Muncitor

Calificat -temporar ocupat

1

G

562

Muncitor

Calificat

1

G

563

Muncitor

Calificat

1

G

564

Muncitor

Calificat

1

G

565

Muncitor

Calificat -temporar ocupat

1

G

566

Muncitor

Calificat

1

G

567

Muncitor

Calificat

1

G

568

Muncitor

Calificat

1

G

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

569

Muncitor

Calificat

G

570

Muncitor

Calificat

G

571

Muncitor

Calificat

G

572

Muncitor

Calificat

G

573

Muncitor

Calificat

G

574

Muncitor

Calificat

G

575

Muncitor

Calificat

G

576

Muncitor

Calificat

G

577

Muncitor

Calificat

G

578

Muncitor

Calificat

G

579

Muncitor

Calificat

G

580

Muncitor

Calificat

G

581

Muncitor

Calificat

G

582

Muncitor

Calificat

G

Personal Auxiliar

583

Administrator

M

584

Administrator

M

585

Administrator

M

586

Administrator

M

587

Asistent Medical pl.

M

588

Muncitor

Calificat

1

G

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

589

Muncitor

Calificat

1

G

590

Muncitor

Calificat

1

G

591

Muncitor

Calificat

1

G

592

Muncitor

Calificat

1

G

593

Muncitor

Calificat

1

G

594

Muncitor

Calificat

1

G

595

Muncitor

Calificat

1

G

596

Muncitor

Calificat

1

G

597

Muncitor

Calificat

1

G

598

Muncitor

Calificat

1

G

599

Muncitor

Calificat

1

G

600

Muncitor

Calificat

1

G

601

Muncitor

Calificat

1

G

602

Muncitor

Calificat

1

G

603

Muncitor

Calificat

1

G

604

Muncitor

Calificat

1

G

605

Muncitor

Calificat

1

G

606

Muncitor

Calificat

1

G

607

Muncitor

Calificat

1

G

608

Muncitor

Calificat

1

G

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

609

Muncitor

Calificat -temporar ocupat

G

610

Muncitor

Calificat

G

611

Muncitor

Calificat

G

612

Muncitor

Calificat

II

G

613

Muncitor

Calificat -temporar ocupat

II

G

614

Muncitor

Calificat -temporar ocupat

II

G

615

Muncitor

Calificat -

II

G

616

Muncitor

Calificat

II

G

617

Muncitor

Calificat -

II

G

618

Muncitor

Calificat

II

G

619

Muncitor

Calificat

II

G

620

Muncitor

Calificat

II

G

621

Muncitor

Calificat

II

G

622

Muncitor

Calificat

II

G

623

Muncitor

Calificat

II

G

624

Muncitor

Calificat

III

G

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

625

Muncitor

Calificat

IV

G

626

Masor

G

627

Masor

G

628

îngrijitor

G

629

îngrijitor

G

630

îngrijitor

G

631

îngrijitor

G

632

îngrijitor

G

633

Muncitor

Necalificat

1

G

634

Muncitor

Necalificat

1

G

635

Muncitor

Necalificat

I

G

636

Muncitor

Necalificat

1

G

637

Muncitor

Necalificat -

temporar

ocupat

1

G

638

Muncitor

Necalificat

1

G

Biroul Avize Mici întreprinzători

639

Sef Birou

II

s

640

Consilier

I

SUPERIOR

s

641

Inspector

I

SUPERIOR

s

642

Inspector

I

SUPERIOR

s

643

Inspector

I

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

644

Inspector

I

ASISTENT

s

Serviciul Administrare Parcări

645

Sef Serviciu

II

Compartiment Parcări de Reședință

646

Consilier

I

SUPERIOR

s

647

Consilier

I

SUPERIOR

s

648

Inspector

I

SUPERIOR

s

649

Referent de specialitate

II

SUPERIOR

SSD

Compartiment Parcări Publice cu Plată

650

Inspector

I

SUPERIOR

S

651

Inspector

I

SUPERIOR

S

652

Inspector

I

PRINCIP.

S

653

Inspector

I

ASISTENT

s

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

654

261412

Director

general -temporar ocupat

II

s

Serviciul Control Fiscal PF

si PJ

655

261543

Sef Serviciu

II

s

656

Consilier

SUPERIOR

s

657

Consilier

SUPERIOR

s

658

Consilier

SUPERIOR

s

659

Consilier

SUPERIOR

s

660

Consilier

SUPERIOR

s

661

Consilier

SUPERIOR

s

662

Inspector

SUPERIOR

s

663

Inspector

SUPERIOR

s

664

Inspector

SUPERIOR

s

665

Inspector

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

666

Inspector

I

SUPERIOR

S

667

Inspector

I

PRINCIP.

s

Biroul Analiza Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat

668

261425

Sef Birou

II

s

669

Consilier

I

SUPERIOR

s

670

Inspector -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

671

Inspector

I

SUPERIOR

s

672

Inspector

I

SUPERIOR

s

673

Inspector

I

ASISTENT

s

Serviciul Constatare Impunere și Executare PJ

674

261452

Sef Serviciu

II

s

Biroul Constatare, Impunere PJ

675

261469

Sef Birou

II

s

676

Consilier

I

SUPERIOR

s

677

Consilier

I

SUPERIOR

s

678

Consilier

I

SUPERIOR

s

679

Inspector

I

SUPERIOR

s

680

Inspector

I

SUPERIOR

s

681

Inspector

I

SUPERIOR

s

682

Inspector -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

683

Inspector

I

SUPERIOR

s

684

Inspector

I

SUPERIOR

s

685

Inspector

I

SUPERIOR

s

686

Inspector

I

SUPERIOR

s

687

Consilier

I

PRINCIP.

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

688

Consilier

I

PRINCIP.

s

689

Inspector -

temporar

vacant

I

PRINCIP.

s

690

Inspector

I

SUPERIOR

s

691

Inspector

I

PRINCIP.

s

692

Inspector

I

ASISTENT

s

693

Referent

III

SUPERIOR

M

694

Referent

III

SUPERIOR

M

695

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Executare Creanțe Bugetare PJ

696

261479

Sef Birou

II

S

697

Consilier

SUPERIOR

S

698

Consilier

SUPERIOR

S

699

Consilier

SUPERIOR

S

700

Consilier

SUPERIOR

S

701

Inspector

SUPERIOR

S

702

Inspector

SUPERIOR

S

703

Consilier

SUPERIOR

S

704

Inspector

SUPERIOR

S

705

Inspector

SUPERIOR

S

706

Inspector

SUPERIOR

S

707

Inspector

PRINCIP.

S

708

Referent

III

SUPERIOR

M

D.E.F.P.L. Activitatea

Economică

709

261413

Director

executiv -temporar ocupat

II

S

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Serviciul Contabilitate

710

Sef Serviciu •

temporar

ocupat

II

S

711

Consilier

I

SUPERIOR

S

712

Consilier

I

SUPERIOR

S

713

Inspector

I

SUPERIOR

s

714

Inspector

I

SUPERIOR

s

715

Inspector

I

SUPERIOR

s

716

Inspector

I

SUPERIOR

s

717

Inspector

I

SUPERIOR

s

718

Inspector

I

SUPERIOR

s

719

Inspector -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

720

Inspector

I

ASISTENT

s

Serviciul Buget

721

261443

Sef Serviciu

II

s

722

Consilier

I

SUPERIOR

s

723

Consilier

I

SUPERIOR

s

724

Consilier

I

SUPERIOR

s

725

Inspector

I

SUPERIOR

s

726

Inspector

I

SUPERIOR

s

727

Inspector

I

SUPERIOR

s

728

Inspector

I

PRINCIP.

s

729

Inspector -

temporar

vacant

I

PRINCIP.

s

Serviciul Financiar

730

261414

Sef Serviciu

II

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

731

Consilier

I

SUPERIOR

S

732

Consilier

I

SUPERIOR

s

733

Consilier

I

SUPERIOR

s

734

Inspector

I

SUPERIOR

s

735

Inspector

I

SUPERIOR

s

736

Inspector

I

SUPERIOR

s

737

Inspector

I

SUPERIOR

s

738

Consilier

I

SUPERIOR

s

739

Consilier

I

PRINCIP.

s

D.E.F.P.L. Activitatea Impozite și Taxe Locale

740

261451

Director executiv

II

s

Serviciul încasare

Numerar

741

261585

Sef Serviciu

II

s

742

Consilier

I

SUPERIOR

s

743

Consilier

I

SUPERIOR

s

744

Inspector

I

SUPERIOR

s

745

Inspector

I

SUPERIOR

s

746

Inspector

I

SUPERIOR

s

747

Inspector

I

SUPERIOR

s

748

Inspector -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

749

Inspector

I

SUPERIOR

s

750

Inspector

I

SUPERIOR

s

751

Inspector

I

PRINCIP.

s

752

Consilier

I

PRINCIP.

s

753

Consilier

I

ASISTENT

s

754

Referent

III

SUPERIOR

M

755

Referent

III

SUPERIOR

M

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

756

Referent

III

SUPERIOR

M

757

Referent

III

SUPERIOR

M

758

Referent

III

SUPERIOR

M

759

Referent

III

SUPERIOR

M

760

Referent

III

SUPERIOR

M

761

Referent

III

SUPERIOR

M

Serviciul Venituri din Contracte

762

261569

Sef Serviciu

II

S

763

Consilier

I

SUPERIOR

S

764

Consilier

I

SUPERIOR

S

765

Inspector

I

SUPERIOR

S

766

Inspector

I

SUPERIOR

S

767

Consilier

I

SUPERIOR

S

768

Consilier

I

SUPERIOR

S

769

Consilier

I

PRINCIP.

S

770

Inspector

I

PRINCIP.

S

771

Consilier

I

ASISTENT

S

772

Referent

III

SUPERIOR

M

773

Referent

III

SUPERIOR

M

774

Referent

III

SUPERIOR

M

Serviciul Contabilitate Venituri

775

261558

TEMPORAR OCUPAT

Sef Serviciu

II

S

776

Consilier

SUPERIOR

s

777

Consilier

SUPERIOR

s

778

Consilier

SUPERIOR

s

779

Consilier

SUPERIOR

s

780

Inspector

SUPERIOR

s

781

Consilier

SUPERIOR

s

782

Inspector

SUPERIOR

s

783

Inspector -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

Nr.

Crt

0

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

dc conducere

dc execuție

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

784

Inspector

I

SUPERIOR

s

785

Inspector

I

PRINCIP.

s

Serviciul Constatare Impunere și Executare PF

786

261489

Sef Serviciu

II

s

Biroul Constatare

Impunere PF

787

261510

Sef Birou

II

s

788

Consilier

I

SUPERIOR

s

789

Consilier

I

SUPERIOR

s

790

Consilier

I

SUPERIOR

s

791

Inspector

I

SUPERIOR

s

792

Consilier

I

SUPERIOR

s

793

Consilier

I

SUPERIOR

s

794

Inspector

I

SUPERIOR

s

795

Inspector

I

SUPERIOR

s

796

Inspector

I

SUPERIOR

s

797

Inspector

I

SUPERIOR

s

798

Inspector

I

SUPERIOR

s

799

Inspector -

temporar

vacant

I

SUPERIOR

s

800

Inspector

I

PRINCIP.

s

801

Inspector

I

PRINCIP.

s

802

Referent

III

SUPERIOR

M

803

Referent

III

SUPERIOR

M

804

Referent

III

SUPERIOR

M

805

Referent

III

SUPERIOR

M

806

Referent

III

SUPERIOR

M

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

il

12

13

807

Referent

III

SUPERIOR

M

808

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul executare taxe și impozite PF

809

261520

Sef Birou

II

S

810

Consilier

I

SUPERIOR

S

811

Consilier

I

SUPERIOR

S

812

Consilier

I

SUPERIOR

S

813

Consilier

I

SUPERIOR

S

814

Consilier

I

SUPERIOR

S

815

Inspector

I

SUPERIOR

S

816

Consilier

I

PRINCIP.

S

817

Inspector

I

PRINCIP.

S

818

Inspector

I

PRINCIP.

S

Biroul Executare Amenzi

PF

819

Sef Birou -

temporar

ocupat

II

S

820

Consilier

I

SUPERIOR

s

821

Inspector

I

SUPERIOR

s

822

Inspector -

I

SUPERIOR

s

823

Inspector

I

SUPERIOR

s

824

Inspector

I

SUPERIOR

s

825

Inspector

I

SUPERIOR

s

826

Consilier

I

PRINCIP.

s

827

Consilier

I

PRINCIP.

s

828

Consilier

I

PRINCIP.

s

829

Inspector -

temporar

vacant

I

PRINCIP.

s

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

demnitate

publica

Funcția publică

CZ)

cs

u

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

Nivelul

studiilor

de

conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

830

Inspector -

temporar

vacant

I

PRINCIP.

s

831

Referent

III

SUPERIOR

M

832

Referent

III

SUPERIOR

M

833

Referent

III

SUPERIOR

M

834

Referent

III

SUPERIOR

M

835

Referent

III

SUPERIOR

M

FUNCȚIE

NR. DE

POSTURI

OCUPATE

NR. DE

POSTURI

VACANTE

TOTAL

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

3

0

3

NR. TOTAL FUNCȚII

PUBLICE

402

165

567

NR. TOTAL FUNCȚII

PUBLICE DE CONDUCERE

47

20

67

NR. TOTAL FUNCȚII

PUBLICE DE EXECUȚIE

355

145

500

NR. TOTAL FUNCȚII

CONTRACTUALE DE CONDUCERE (fara proiecte)

9

5

14

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE (fara proiecte)

124

76

200

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE (fara proiecte)

538

246

784

Proiect Managementul Traficului

17

Proiect Complex Agrement Ciric

35


PRIMAR

7HIRICA MIHAISef Serviciu Resurse Umane, Smantana Efriafruel