Hotărârea nr. 13/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Strada Mihail Kogalniceanu, Strada Ralet, Strada Theodor Pallady, Supralargire Tudor Vladimirescu (portiune cuprinsa intre Facultatea de Chimie si Pod Tudor Vladimirescu)”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Strada Mihail Kogalniceanu, Strada Ralet, Strada Theodor Pallady, Supralargire Tudor Vladimirescu (portiune cuprinsa intre Facultatea

de Chimie si Pod Tudor Vladimirescu)”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 8160/26.01.2017 întocmit de Directia Tehnica si Investitii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare

strazi in Municipiul Iasi - Strada Mihail Kogalniceanu, Strada Ralet, Strada Theodor Pallady,

Supralargire Tudor Vladimirescu (portiune cuprinsa intre Facultatea de Chimie si Pod Tudor Vladimirescu)” pentru anul 2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnica și Investiții si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 13 din 31 ianuarie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA la H.C.L. nr. 13/2017

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI


Lungimea totală:

Suprafața carosabilă:

Parte carosabilă:

Suprafața trotuare:

Borduri prefabricate 20x25 cm: Borduri prefabricate 10x15 cm: Străzi laterale:

Canale tehnice:

Marcaje rutiere:

Indicatoare rutiere noi:

Stâlpi delimitatori:


573,00 m 3.750,00 mp

6,50 m 1.821,00 mp: 1.146,00 ml

450,00 ml

2 buc 573,00 ml

196,66 mp

53 buc 12 buc


VALOARE TOTALA (INV), inclusiv TVA

INV.    1.527.189 lei

din care C + M:    1.304.476 lei


DURATA DE REALIZARE: 12 luni.

Datele sunt preluate din proiectul fazaDALI - proiectant S.C. SIMPA CONSULTS.R.L.


Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Strada Theodor Pallady

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Lungimea totală:

Suprafața carosabilă:

Parte carosabilă:

Suprafața trotuare:

Borduri prefabricate 20x25 cm: Borduri prefabricate 10x15 cm: Parcare:

Canale tehnice:

Marcaje rutiere:

Indicatoare rutiere noi:

316,00 m 1.920,00 mp

6,00 m / 5,50 m 870,00 mp:

640,00 ml 316,00 ml

400,00 mp 396,00 ml

89,20 mp

44 buc


VALOARE TOTALA (INV), inclusiv TVA 890.952 lei

din care C + M:    745.768 lei

DURATA DE REALIZARE: 12 luni.

Datele sunt preluate din proiectul faza DALI - proiectant S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

VLADIMIRESCU (porțiunea cuprinsa intre Facultatea de Chimie si Pod Tudor Vladimirescu)

Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Supralargire Bulevardul Tudor Vladimirescu (portiunea cuprinsa intre Facultatea de Chimie si Pod Tudor Vladimirescu)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Lungimea totală:    83,00 m

Suprafața carosabilă:    383,60    mp

Parte carosabilă:    3,50 m

Suprafața piste de bicicliști:    74,00    mp

Borduri prefabricate 20x25 cm:    84,00 ml

Borduri acces 25x25 cm:    4,00 ml

Borduri racord 25x25 ml:    2,00 ml

Borduri prefabricate 10x15 cm:    55,00 ml

Retea pluviala:    18,00    mp

Spații verzi:    110,00    mp

Marcaje rutiere:    143,00    mp

Indicatoare rutiere noi:    6 buc

VALOARE TOTALA (INV), inclusiv TVA (mii lei)

373.698 lei din care C + M:    289.195 lei

DURATA DE REALIZARE: 9 luni.

Datele sunt preluate din proiectul faza DALI - proiectant S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Strada Dimitrie Ralet

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Lungimea totală:

253,00 m 1.620,00 mp

6,00 m 717,00 mp: 520,00 ml 247,00 ml

1 buc 247,00 ml

85,60 mp

26 buc


Suprafața carosabilă:

Parte carosabilă:

Suprafața trotuare:

Borduri prefabricate 20x25 cm Borduri prefabricate 10x15 cm Străzi laterale:

Canale tehnice:

Marcaje rutiere:

Indicatoare rutiere noi:

VALOARE TOTALA (INV), inclusiv TVA (mii lei)

744.016 lei din care C + M:    618.955 lei

DURATA DE REALIZARE: 9 luni.

Datele sunt preluate din proiectul faza DALI - proiectant S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

6/ 6 la H.C.L. nr. 13 din 31 ianuarie 2017