Hotărârea nr. 124/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.25, NUMAR CADASTRAL 151667, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, piscina, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privată persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.25, NUMAR CADASTRAL 151667, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, piscina, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privată persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2 din 05.01.2016 eliberat de Primăria municipiului Iași

Având în vedere cererea nr. 82355 din 11.08.2016 prin care domnul MARIC CATALIN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA VITICULTORI NR.25, NUMAR CADASTRAL 151667;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.498 din 06.04.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 28.11.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 13/PUZ/2016 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.60 din 23.11.2016 ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 31140 din 20.03.2017 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA VITICULTORI NR.25, NUMAR CADASTRAL 151667, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, piscina, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privată persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1012,00 mp, detinut de domnul MARIC CATALIN conform contractului de vanzare cumparare nr. 8915/17.09.2015.

Indicatori urbanistici:

•    H max = 9,0m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime D+P+1E+M;

•    POT max = 25%;

•    CUT max = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 8,50 m fata de axul strazii Viticultori;

•    retrageri minime față de limitele laterale 3,00m (n-v) si 1,20 m (n-e) conform declaratiei notariale nr. 258/18.01.2016 a vecinului Roibu Dorel Constantin;

•    retrageri minime față de limita posterioara = 3,00 m;

•    circulații și accese: accesul se realizeaza din strada Viticultori;

Anexa U 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Institutia Arhitectului Sef - Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, Domnului MARIC CATALIN si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Institutia Arhitectului Sef- Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Violeta Adriana Găburici    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 124 din 31 martie 2017


Limita P.U.Z. Limita dejttop

ient stradal

rea construcțiilor prol

Circulatii>dsu:osabife?bietonale verzi Offienajate

uto (pavele grass-beton) auto/pietonal

Regim de inaltime / ?

Construcție propusă

1

Zona construibila propusă Platformă gospodărească Semne de circulație propuse

NOTA: înâltimea maximO la streasinâ nu va depâsi cota +9,5 calculat de la CTN.    /

/"M-


1 .SUPRAFAȚA TEREN (mp). 2.INALTIMEA MINIMA (m). 3.INALTIMEA MAXIMA (m).

4.    P.O.T. MAXIM(%)

5.    C.U.T. MAXIM.

BILANȚ TERITORIAL

PROPUS

SUPRAFAȚA TEREN (total) (mp/%)

1.012,0(100,0%)

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL (mp/%)

253,0(25.0%)

SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA (mp)

607,2

P.O.T. (%)

25.0%

C.U.T.

0.6

INALTIME MAXIMA LA COAMA (m)(fata de ±0.00/ CTN )

9,00/11.00

REGIM DE INALTIME

D+P+1E+M

SUPRAFAȚA TERASE, PISCINA (mp/%)

86,0(8.5%)

TROTUARE PIETONALE IN INCINTA (mp/%)

55,6(5.5%)

ACCESE A UTO,PARCĂRI AUTO, P.G.(mp/%)

50,6(5,0%)

SPATII VERZI AMENAJATE (mp/%)

566.8(56.0%!

’JTR LV2: LOCUINȚE INDIVIDUALE SAU COLECTIVE MICI P+2E, CU REGIM DE CONSTRUIRE DISCONTINUU, SITUATE PE VERSANTI SLAB CONSTRUITI

1 1


E VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTlZATEHfCA TIH.O/NR /DATA

scara:

1:500

Data:

01.2016


eficiar: MĂRIC CĂTĂLI

! RUSU 6 CĂTĂLIN


Adresa :    cr 25550700

zona Copou, str. Viticultori 25 ,

Titlul proiectului

PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE LOCUINȚĂ

INDIVIDUALĂ, GARAJ, PISCINĂ, ANEXĂ S ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE

Titlul planșei:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

’r. nr. 32/2016


Faza:

PUZMUNICIPIUL IAȘI INSTITUT IA ARHITECTULUI SEF SERVICIUL URBANISM


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215, fax: 0232-211200. Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonal

Ca urmare a cererii adresate de MARIC CĂTĂLIN, cu sediul in Ia VITICULTORI NR. 22, înregistrată la nr. 50176 din 11.05.2016, prevederile Letzii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urb și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 60 din 23.11.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Constru piscina, anexa si imprejmuire pe teren prop

generat de imobilul situat in Iași, STRAt^AxVITIC 151667;

Inițiator: MARIC CĂTĂLIN;

Proiectant: BIA CĂTĂLIN RUSU;

Specialist cu drept de semnătură RUR:

Amplasare, delimitare, suprafață zona NR.25, NUMĂR CADASTRAL 151667;

Suprafața terenului studiat prin CĂTĂLIN conform contractului Prevederi PUG - R.L.U. apro COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAța individuale, garaj, tă persoana fizica,

NUMĂR CADASTRAL


CATALINRUSU;


ZONEI CENTRALE; CB5 -UTR: CB5 - campus univ

•    regim de constrn

•    funcțiuni pred cămine, res. pentru stud pentru profesori spații
tă în P.U.Z.: Iași, STRADA VITICULTORI de .2),00 mPz detinut de domnul MARIC mparare nr. 8915/17.09.2015.

CB - ZONE CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI ALĂ ȘI MUNICIPALĂ SITUATE ÎN AFARA r și pol de cercetare;

de cercetare;

z;

spații pentru învățământ superior, bibliotecă-mediatecă, j și atelire de întreținere, spații sociale și medicale și descoperite pentru sport și loisir, locuințe itatori, club profesori, comerț, servicii personale, parcaje; entn etareîn profile legate de cele ale învățământului superior din cam/ N

H/nW = clădirifexybr respecta între ele distanțe egale cu înălțimea la cornișe a ceiekmalînalte dintre ele; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime dar mai^pmfn de 6,0 m numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau estre caTe/nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte ivități ce necesită lumină naturală;

max = conform PUZ; max = conform PUZ:

•    retragerea minimă față de aliniament = conform PUZ;

•    retrageri minime față de limitele laterale = conform PUZ;

•    retrageri minime față de limita posterioara = conform PUZ;

•    circulații și accese: parcela este construibilă numai dacă are asigurat(6n)acces carosabil de minim 3,0 m lățime dintr-o circulație publică în mod direct s^xin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:UTR: LV2 - zona locuințe individuale/ mici, cu regim de construire discontinuu, situate pe versanti slab construilj

•    regim de construire: izolat si discontinuu;

•    funcțiuni predominante: locuințe individuale;

•    H max = 9,Om masurat de la CTN la cornișa, regim de inaltir

•    POT max = 25%;

•    CUT max = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 8,50 m fațade <ul strc

•    retrageri minime față de limitele laterale 3,00m (n-v) si    2Gm (r

declarației notariale nr. 258/18.01.2016 a vecinului Roibu Dorel

•    retrageri minime față de limita posterioara = 3,00 m;

•    circulații și accese: accesul se realizează din str^d^ Viticultori;

•    echipare tehnico-edilitară: zona parțial echip în urma ședinței Comisiei tehnice de amenaj data de 23.11.2016 se avizează favorabil.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu    ^gjjementări anexată și vizată

spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspui^cTpentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face ooi^ctuJ prezentului aviz, în conformitate cu arț 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 prjvrnd^amenajare^ teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterîc


Prezentul aviz este un aviz tel P.U.Z.

Documentația tehnică per/t poate întocmi numai d prevederilor acestuia


fi folosit numai în scopul aprobării

ea executării lucrărilor de construire (PAC) se .Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a

Prezentul aviz este<yalăț    ai data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

certificatulttLae urbanist) ’ din 05.01.2016 (valabil pina la 05.01.2018) emis de PRIMĂRIA MUhflOTIULUflASl.

in MUSTIATA


ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI


Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași Tel.: 0232 - 23510(1: Fax: 0232 - 210336; www.icc.ru


Nt. 1621/25/U//3.03.2017

Către,

MARIC CĂTĂLIN

AVIZ UNIC NR....Q......./P.U.Z./2017

cu respectarea condițiilor impuse pririavize
Denumire: P.U.Z.- Construire locuință individuală, garaj, piscină,

privat aflat în Iași, strada Viticultori, nr.25. Suprafața PUZ=1012mp.

Elaborator: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ CĂTĂLIN G. RUSU Dosar nr. : 1621/25ZU/18.01.2017 Beneficiar: MĂRIC CĂTĂLIN

Se constată că documentația a fost elaborată în


mprej mutre teren studiat prin


-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului' ulterioare;

-    Legii 50/1991 privind autorizarea execu' modificările și completările ulterioare;

-    H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea Ri 2002;

-    Ghidului GM-010/2000, aprobat cu

Avizul își pierde valabilitatea în con

parcare reprezentate pe Planșa Reglemenț Civil privind servitutea de vedere.

Consiliul Local al municipiului lași, prin s publicului afectat de propunerea J’rtLZ^înain prevederile Ordinului M.D.R.T.

47/19.01.2011.

Anexitate cu _

nanismul, cu r odifîcările și completările e construcții, republicată, cu ntului general de urbanism, republicată în


CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ins. Juridic Răzvan CRISTEA

asîtm/in totalitate responsabilitatea corectitudinji-alitatii<in solidar cu intocmitorul inscrisuluiDocument creat la Direcția Arhitect Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului


LPATniyl 76/N/2000.

u se respectă numărul și configurația locurilor de îcare. In faza de autorizare se va respecta Codul

in subordine, va asigura informarea și consultarea nerea spre dezbatere în plen, în conformitate cu în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.


-zonificare “ vizată spre fitschimbare.


SECRET

Lăcr;L JUDEȚULUI, ioara VERNICĂ


ARHITECT ȘEF,

Ana MariaTÎRZIU

îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității. în solidar/u întocmitorul înscrisului.


ȘEF SERV Anca MIH


îmi asum în totalitate resp ibilitatca corectitudinii și legalității, in solidar cu i mitorul inscrisuluiB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr 45, lași, RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, Web: www.primaria-iasi ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580Nr. 82355 din 11.08.2016


AVIZ COMISIE DE URBALa solicitarea nr. 82355 din 11/08/2016 depusa de MARIC CĂTĂLIN cu domiciliul in IAȘI, STRADA VITICULTORI NR. 22, va comunicarrkc^Jn^SQdinta Comisiei de urbanism din data de 28/11/2016 documentația de urbanism PUZ pentryvx^X

Construire locuința individuala, garaj, (4sc?ina, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privată persoana fizica.    x /

STRADA VITICULTORI NR.25. NUMĂR Ci STRAL ÎS1667
e conform metodologiei de elaborare si

VICEPRIMAR, GABRIEL HARAB) GIU

PRl NTE COMISIE, xCORNELÎULBQISTEANU
lei, cu chitanța nr.


GIF 25558798/ 15.05.2009    Biv. Alexandru cel Bun. Nr. 35. Tel. 0741057775


VOLUMUL II- REGULAMENT

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1.    ROLUL R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. repre de bază în aplicarea P.U.Z., el întărind și detaliind reglementării

Prescripțiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni și restricții) întregul amplasament ce face obiectul P.U.Z..

2.    BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII


Prezentul regulament a fost elaborat în baza:

Legii    nr. 242/2009 pentru modifica'

nr.350/2001 orivind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Legii nr.289/2006 pentru modificarea și completa? privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

gii nr.350/2001 ea regulamentelor locale de


Ghidului privind elaborarea și urbanism, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.21^


Ghidului privind Metodologia

Planului Urbanistic Zonal, îndicativ/Gțvl-01 nr. 176/2000;    ,

HCL 163/09.08.1999; U.Z.+R.L.U. sau P.U.D., elaborate .sap in curs de avizare.


P.U.G.+R.L.U. al Municipiulun^Ș" documentațiilor de urbanism, pentru amplasamente situate în z<


3.    DOMENIUL DE APLICARE

ANULUI URBANISTIC ZONAL, se referă ,012,'OQmK situat în intravilanul Municipiului lași, cadastral 151667, înscris în CP nr. 151667 a

ALIN, și se aplică Unității Teritoriale de lansa de reglementări urbanistice.


Elementele de regulament exclusiv la terenul în suprafaț amplasat în T31, identificat Municipiului lași, benefici Referință delimitată cu lini st cu teren aparținând Con^kjrUin (nr. cad. 151666); drum de acces, str. Viticultori;

Suprafața stu la no

proprietatea Rg lapersoanelor fizice,


,teren aparținând persoanelor fizice, proprietatea r. cad. 5700);

fizice, proprietatea


la 'X(d xcu teren aparținând persoanelor Dăscâle<scu?BanieL'


n PîfJLpN^L.U. se propune dezvoltarea echipării tehnico-edilitare (racord rețeaua electrică și de gaze naturale), reglementarea căilor de acces, îrirea modului de utilizare a terenului și condițiile de conformare și realizare a loNconstrucții, realizarea unor indicatori de locuire, amenajarea de spații j pe zonele de teren neocupate de construcții, alei și pavaje și valorificarea entialuluhnatural.

GIF 25558798/ 1 5.05.2009


Biv. Alexandru cel Bun. Nr. 35, Tel. 0741057775

CAPITOLUL II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR\^\

4.    REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA

PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT    ’    /? x

Este interzisă autorizarea executării lucrărilor de construcții și ----

care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitecturale* și amplasare a golurilor (raportul plin-gol), materiale utilizate, învelitoare, cromatică, depreciază valoarea peisajului.


REGULI PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI SANITARE A Z(

Colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sa^

•    Este interzisă răspândirea neorganizată diregt p^sol (ci    ni, străzi,

locuri riverane) a apelor uzate menajere;


•    Pentru îndepărtarea rezidurilor, construcția propt va fi racordată la rețeaua de canalizare in sistem centralizat.

APROVIZIONAREA CU APĂ POTABILĂ

In limita P.U.Z., S.C. APAVITAL S.A. are înrexploatare și administrare rețea publică de distribuție a apei/ rețea publica cte-Cranșport a apei realizata din tuburi de PEHD și cămin de branșament de apă edre să.poată deservi imobilul propus.    } r

5.    REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA, CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC    \\

Autorizarea executării construcțiilor sdiAxamenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au^trept scop limitarea efectelor acestora este interzisă, conform RG.IX,

Asigurarea echipării tehnico>edilitqre se va face conform R.L.U. și se reflecta în planșa de ReglemCntărtedilitdce/c

Amplasarea constru/țiifărCațande drumurile publice:

-    în zona drumurilor publice40rTkpermise construcțiile și amenajările aferente de întreținere și exploatare, parcaje, rfețele tehnico-edilitare, cu avizul organelor specializate ale administrației publicepentru lucrări din zonele de protecție;

-    autorizarea exejsatairiî de( censnucții cu funcțiuni de locuire este permisă cu respectarec .onelor (ae protecție a drumurilor și a profilelor propuse.

AutorizarecHexecutărnSQcrărilor de construcții se va face cu condiția respectării ind/c)k5rnqgkijqrii admisibili P.O.T. si C.U.T., stabiliți prin documentația de urbanism P.L

autorftqreei executăfii lucrărilor de utilitate publică se va face în baza er^țiilohcțehuTbanism aprobate conform R.L.U. și Anexei nr.l la Legea nr.

289/200bxP^ptru marcarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbafTÎkimul>

6. REG-ULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

entru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice, distanța treăgardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a străzilor interioare nu fi mai mică de 9,00m (conform profil transversal caracteristic 1-1).


Amptăsarea față de aliniament a construcțiilor se propune la 4,00m față de răul spre stradă al parcelei studiate, pentru a se realiza un spațiu verde de rotectie.

CIF 25558798/ 15.05.2009


Biv. Alexandru cel Bun, Nr. 35, Tel. 0741057775


Pentru asigurarea respectării normelor de însorire și prevenire se prevede ca aliniamentul construcțiilor (tațade), față de limitele parcelei și posterioare să fie de 3,00m fată de limita laterală cu Plăcintă Salaru Gheorghe (nr. cad. 5700) si proprietatea Dăscălesc l,20m fată de limita posterioară si laterală cu proprietatea Constantin (nr. cad. 151666) (conf. acord notarial anexat).

Distanțele dintre clădirile nealăturate, pe aceeași
suficient de mari (minim 2,00m) pentru a permite întreține^ pompierilor și a mijloacelor de salvare, astfel Xcât s< inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, etc.

7.    REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGA

Pentru a fi construibîle, parcelele trebuie să aibă acces sau privată, 1,00 m trotuar acces pietonal și 7,00m carosabil acc permite accesul mijloacelor de stingere a inc

grele.

Accesele se vor realiza conform pla din drumul de acces, Str. Viticultori.^^

8.    REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA rOIUT/LRĂ

Locuința propusă va fi racordatăa rdțelelexe.ditităre existente.

Toate rețelele se vor executa/ir^ropa^^yor trece pe sub domeniul public sau pe limita dintre proprietăți la oqistanță de nqinim 2,50 m fată de clădire.

Nu se admit firide de gazdCnatQrale sau tablouri electrice decât în zonele anexe, inaccesibile publicului larg șîxumpiîn nișe.o cale publică auto pentru a și a mijloacelor de transport entări urbanistice (U2)


Se va asigura in mo< clădirii și evacuarea lor dje șanțuri și se va interzic< hidrantilor pentru incendii de apă în sol.

Deșeurile me/ periodic.

9.    REGULI CU.

CONSTRUCȚII

Se vomăstra foîTQcbși dimensiunile parcelei de teren propuse prin P.U.Z., pe amplasament se vor executa lucrări de sistematizare verticală pentru valorificarea păqrebpaturale a terenului și racordarea la parcelele vecine.

10.    REgOcTJ PRIVIRTL^ AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI Șl ÎMPREJMUIRI

aîlHe exterioare, între aliniament și linia de retragere a clădirilor vor fi am^npjate cu grădini de fațadă.

e va evitadmpermeabilizarea exagerată a terenului pentru îmbunătățirea atului și pentru protecția construcțiilor. Spațiile neocupate de construcții fi plantate cu un arbore la fiecare 100,0mp. Arborii vor fi plantați la minim m de lîhvra de proprietate laterală.

Se recomandă ca un procent cât mai mare din suprafața lotului să fie antată.cial îndepărtarea apelor pluviale de la baza fetefecde teren neconstruit, prin rigole sau elor de apă în exterior (cu excepția ațiilor verzi) în scopul evitării pătrunderii


în containere închise și se vor evacua

Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRUGIF 25558798/ 15.05.2009


Biv. Alexandru ce! Bun, Nr. 35, Te^0741057775


împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, de maxim 1,50m înc care un soclu de 0,30m și vor fi sau nu dublate de gard viu.


Gardul dintre proprietăți va avea un soclu de maxim 30 c o inăltir maximă de 1,50 m.

CAPITOLUL III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

de referință


Amplasamentul analizat propune o singură unitate (U.T.R.), care va fi integrată ulterior in “'zona LV2” a Munici

Reglementările zonei se pot studia în planșcyaferenf de Urbanism.

Pe baza acestui regulament se vor eliberă\abt^riza desființare.

CAPITOLUL IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


UTILIZĂRI PERMISE

•    Locuințe individuale;

•    Dotări aferente locuințelor.

UTILIZĂRI PERMISE CU CONDI

•    Nu este cazul.

UTILIZĂRI INTERZISE

•    Orice alte utilizări în afara


ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELE

• Conform jarevederil respectă planșa df


afețe, forme, dimensiuni)

., parcela se consideră construibilă dacă tărTurbanistice, aferenta P.U.Z. (planșa U2).

BILANȚ TERITORIAL

PROPUS

Suprgfață dQnsKuită la sblJ?np/%)

253,0(25%)

Sudcajbță construitei desfășurată (mp)

607,2

P.O.T. (ii\ \\

25,0%

c.u.k<\\

0,6

înal^rr/fe maxîînqxfb)coamă (m)(de la cota ±0,00/CTN)

9,00/11,00

R^aim.de înălțime/

D+P+1E+M

^Șuprbfaîăxțerase, piscina (mp/%)

86,0(8,5%)

Jrbtuare^pietpnale în incintă (mp/%)

55,6(5,5%)

Xacese auTt/parcări auto, p.g.(mp/%)

50,6(5,0%)

/Spații verzi amenajate (mp/%)

566,8(56,0%)

ȚOTAL suprafață studiată prin P.U.Z. (mp/%)

1.012,0(100,0%)

CIF 25558778/ 15.05.2009


Biv. Alexandru cel Bun, Nr. 35, TeL0741057775


AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul se află la 4,50m fata de axul drumului Amplasarea față de aliniament a construcției se propune la 4,00 spre stradă al parcelei studiate, pentru a se realiza un spațiu verdel


Aliniamentele sunt prezentate în planșa de Reglement' (planșa U2).

Construcțiile vor respecta aliniamentul stabilit pri pot avea "ieșinduri" și retrageri locale, în funcție de stud de maxim l,20m, numai dacă pe latura respectivămu se ferestre spre amplasament, aflate la o distanță sub rnăltime înalte.
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE PARCELELORRegimul de aliniere prevede distant proprietatea Plăcintă Salaru Gheorghe (nr, Daniel, l,20m fată de limita pos^ripară Constantin (nr. cad. 151666) (cont. zrpord n aliniament. Aliniamentul (linia de demarcație înti privată/ amplasarea garduiuî la strdăă) I

în toate cazurile se va tipp fseama incendiu și alte norme tehnice specifice.
fată de limita laterală cu roprietatea Dăscălescu roprîetatea Roibu Dorel-nexat) si 4,00m fată de


eniul public și proprietatea

față de axul drumului, ondițiile de protecție față de


CIRCULAȚII Șl ACCESE

Accesul în zona stuaiara fi modernizat, supralargit )a/7,0( parte.

Accesele se vppface c<va, rea liza din Str. Viticultori, drum pietruit ce va /pprtea carosabilă și trotuar de l,00m pe fiecare

planșei de Reglementări urbanistice.


STAȚIONAREA AUT

Staționarea domeniului public.


VEHICULELOR

îhiculeloK/se va realiza în interiorul parcelei, în afara


<^’entru''SțaE a Primăriei. Munli nivelul $cilirea numărului minim de locuri de parcare se va respecta H.C.L. îblui lași nr. 425/ 2007 (astfel, se propun 3 locuri de parcare la


LtiImea MAXIMĂ admisibilă a clădirilor

ăltimea maximă la coamă va fi cea prevăzută în planșa de Reglementări barti&țjce - maxim 9,00m, calculată de la cota ±0,00 a clădirii (maxim 11,00m, lculată<te)la CTN) (cota ±0,00 poate fi la +l,00m de la CTA).înălțimea maximă treasină va fi de 9,50m, calculată de la CTN.

Regimul de inăltime va fi de maxim D+P+l E+M.CIF 25558798/ 15.05.2009


Biv. Alexandru cel Bun, Nr. 35, Tel. 0741057775


ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu vecinătății

Fațadele laterale și posterioare vor fi tratate arhitectural la a fațada principală. Finisajele exterioare vor fi: tencuieli, placaje piatră, lemn, geam de protecție termoizolant.

Acoperirea clădirilor va fi cu șarpantă și învelitoare metalică de culoare închisă. Se interzice utilizarea azbocim. de maxim 45°.SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTI ARE A T PROCENTUL MAXIM ADMISIBIL DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.Se va admite de către administrația localg, construcția de imobile noi, cu depășirea P.O.T.-ului de 25% numai în cazuri/dsiiîicbtș prin întocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce se vor aviza în cadrul

Se va admite de către adm'( depășirea C.U.T.-ului de 0,6 mc întocmirea de Planuri Urbanistici local.

MODIFICĂRI ALE P.U.Z.+R.L.

Orice modificări alq FY.U.Z, prin actualizarea documentaț aprobare, conform prevederile


construcția de imobile noi, cu /mpterehxpbmai în cazuri justificate prin ale ce se vor aviza în cadrul Consiliului


Șș vor face numai în cazuri bine justificate, ai cu reluarea circuitului de avizare și


întocmit: Arh. Rusu Cătălinrvioisbicir»iol iași

tusTiTUTiA

ARHITECTULUIB-dut Ștefan cel Mare și Sfirvt nr 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Nr. înregistrare: 22696 /    .

AVIZ DE OPORTUNITATE nr>&& din..A.,^..

Privind lucrarea: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - CONSTRUIRE PISCINĂ , ANEXA Si ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE

Date generale de identificare:

Denumirea lucrării: P.U.Z. -CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, GARAJ, PISCINA , ANEXA SI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE

Localizarea municipiul lași, str. Viticultori nr^zZ^, număr ca    £/667 , CF 151667


Numele beneficiarilor: MARIC CĂTĂLIN Proiectant Birou individual de Arhitectură arh.XiiS


țd«


cumentatiXy/banistica solicitată:

ritat prin Pianul Urbanistic Zonal:


Propuneri referitoare/

•    Teritoriul care urmează să fie re?

tiem


1.012mp teren studiat.

Categoriile funcționale sLrcîeZvcItârii șTevehtuale servituti:

o Amenajări afereriteCcăwfe^ces carosabile și pietonale private, parcaje, etc.:

•    Reglementări obligatorii sau crotărT'detnieres public necesare:

o Indicatorii urbanisticiR/6.T.:2$%, C.U.T.: 0,6mpADC /mp teren; o Se vor asigura locuri\de^pâroare conform H.C.L.nr. 425/29.10.2007.

Anexe:

•    recomandare^

•    planșa viza


ARHITECT ȘEF, arh. AnaMaria Tîrziu


E-mait: urbanssm^pnmaria-iasi.ro Tel/fax 0232-267562, 0232-267533, int. 126, 104 169

0725321104 0725321163