Hotărârea nr. 103/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 258 din 29 septembrie 2016


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 258 din 29 septembrie 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.28327/14.03.2017, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 258 din 29 septembrie 2016 privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a terenului în suprafată de 34,50 mp, situat în Iasi, str. Barbu Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 si CC 1000/2;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 83 din 31 martie 2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Adresa nr. 11834 din 02.02.2017 întocmită de către Serviciul GIS-Cadastru ;

Având în vedere planurile de amplasament si delimitare a imobilelor intocmite de SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea H.C.L. nr. 258 din 29 septembrie 2016 in sensul ca identificatorii cadastrali ai terenului în suprafată de 34,50 mp, situat în Iasi, str. Barbu Lăutaru nr. 50 sunt :

•    - tarlaua 0, parcela CC 924 (fosta DS 924/1)

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari modifica în mod corespunzator atat H.C.L. nr. 258 din 29 septembrie 2016 cat si HCL nr. 83 din 31 martie 2016 .

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul G.I.S. - Cadastru ; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Institutia Arhitectului Sef - Serviciul G.I.S. - Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 103 din 31 martie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 103 din 31 martie 2017