Hotărârea nr. 95/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului (spaţiu comercial şi teren aferent) situat în Iaşi str. Anastasie Panu nr. 17-19
HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului (spațiu comercial și teren aferent) situat în Iași, str. Anastasie Panu nr. 17-19

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

28 martie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 17718/22.02.2013 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere H.C.L. nr. 167/26.07.2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Încheierea nr. 16499/15.03.2010 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Iași;

Având în vedere raportul de evaluare al imobilului nr. 96651/19.10.2012, întocmit de S.C. Cont -Expert S.A. Bacău;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Iași,

cadastral 120465-C1-U19, înscris în cartea funciară 120465-C1-U19 a UAT

Iași, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, compus din:

-    construcție cu suprafața construită de 213,42 mp și suprafața utilă de 184,07 mp;

-    teren aferent cu suprafața de 296,93 mp.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare a imobilului situat în Iași, str. Anastasie Panu nr. 17-19, care stabilește că valoarea de 226.000 euro, echivalentul a 1.033.000 lei. Aceste valori nu includ T.V.A.

Art.3 Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Comisia va vinde imobilul la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare, însușit la art. 2 al prezentei hotărâri. La valoarea adjudecată se aplică T.V.A. în cotă de 24%.

Art.5 Se

aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea

componență:

Președinte:

Dangă Marius Sorin

- Viceprimar Municipiul Iași;

Membru:

Boișteanu Paul Corneliu

- consilier local;

Membru:

Anghel Ficu

- consilier local;

Membru:

Leonte Constantin

- consilier local;

Membru:

Bulgariu Cătălin

- consilier local;

Membru supleant:

Preda Anca

- consilier local.

Membru supleant:

Palaga Letiția

- Director D.A.P.P.P.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii imobilului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Comisiei de vânzare, Direcției de Administrare a

Patrimoniului Public și Privat, Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Comisia de vânzare; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 95 din 28 martie 2013

Anexa la H.C.L. nr. 95 / 2013

CAIET DE SARCINI

pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului (spațiu comercial și teren aferent) situat în Iași, str. Anastasie Panu nr. 17-19, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași

I.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

9    9

Vânzarea se efectuează prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru imobilului situat în Iași, str. Anastasie Panu nr. 17-19, proprietate privată a Municipiului Iași, având nr. cadastral 120465-C1-U19, înscris în cartea funciară 120465-C1-U19 a UAT Iași, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini, compus din:

-    construcție cu suprafața construită de 213,42 mp și suprafața utilă de 184,07 mp;

-    teren aferent cu suprafața de 296,93 mp,

Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

Nu sunt admise la licitație persoane fizice sau juridice, care au datorii către bugetul de stat și cel local, persoanele juridice care se află în reorganizare judiciară sau faliment.

I.2. ELEMENTE DE PREȚ. GARANȚII. TAXE.

9    9

Prețul de pornire la licitației este de 1.033.000 lei, fără T.V.A..

Pasul de strigare va fi de 100 lei.

Prețul de adjudecare va fi mai mare decât prețul de pornire cu minim 3

pași.

Garanția de participare la licitație, care se achită anticipat, va fi de 1.000 lei.

Garanția se depune în lei, prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru vânzare imobilului situat în Iași, str. Anastasie Panu nr. 17-19.

Ofertanților necâștigători li se restituie garanția in termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător in urma unei cereri de restituire.

Garanția de participare la licitație se pierde in următoarele situații :

a)    dacă ofertantul iși retrage oferta in termenul de valabilitate al acestuia;

b)    in cazul ofertantului câștigător dacă acesta nu se prezintă in termen de 45 de zile de la data semnării procesului verbal de licitație, în vederea încheierii achitării contravalorii imobilului.

Garanția depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător până în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare urmând ca de la această dată garanția să constituie avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

Taxa de participare este de 50 lei.

Prețul caietului de sarcini: 36 lei.

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI

II.1. DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE ALATURI DE CEREREA DE ÎNSCRIERE LA LICITAȚIE

1)    Pentru persoanele juridice:

-    cererea de participare;

-    copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie.

-    copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

-    certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Finanțe Publice Locale Iași, din cadrul Primăriei Municipiului Iași, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local;

-    cazierul fiscal al societății eliberat de Direcția Județeană a Finanțelor Publice pe raza căreia își are sediul ofertantul;

-    scrisoare de bonitate bancară din partea unei bănci prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară;

-    declarație pe propria răspundere că nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciară;

-    împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acestuia;

-    cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 15 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

2)    Pentru persoanele fizice:

-    cerere de participare;

-    copie de pe actul de identitate;

-    copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie;

-    copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția de Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Iași, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului Iași;

Împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

-    cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 15 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

II.    2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

5

Documentele și cererea de participare se depun la registratura DAPPP , din str. Smârdan nr. 5, până cel târziu în data de _______________, ora ______.

Deschiderea licitației în data de    , ora    , la sediul

Primăriei Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

III.    DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

3.1 În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru obiectul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

3.2.    Înainte de începerea licitației, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

3.3.    Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

3.4.    Licitația are loc dacă sunt înscriși minim doi participanți și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație.

3.5.    Fiecare ofertant va participa la licitație pentru obiectul prevăzut în cererea de înscriere, prezentând actul de identitate și eventualele procuri în cazul mandatarilor.

3.6.    Președintele comisiei, după parcurgere documentelor depuse, dă citire listei participanților, declară dacă ofertanții au fost admiși sau respinși acest fapt consemnându-se în procesul verbal și constată dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile legale pentru desfășurarea licitației.

3.7 În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea licitației (min 2 participanți admiși) se trece la licitația propriu-zisă, prin strigare, începând de la prețul indicat de organizator.

3.8.    Strigările se vor repeta de trei ori, iar între două strigări se va acorda un interval de aproximativ două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcîndu-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

3.9.    Licitația are loc dacă există minim doi participanți admiși. În situația în care se prezintă un singur participant, se consemnează acest fapt în procesul verbal, licitația urmând a fi reluată în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă la cea de a doua licitație se va prezenta un singur ofertant, care a fost prezent și la prima licitatie, atunci se adjudecă în favoarea acestuia la un preț care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire la licitatie.

3.10.    Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de ofertantul care a adjudecat bunul licitat, urmând a se achita în termen de 45 zile prețul integral și a se încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

3.11.    Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanție de participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru imobilul în cauză.

IV.    MODALITĂȚI DE PLATĂ

Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 45 zile de la data semnării procesului verbal de licitație.

V.    PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

9

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

-    niciunul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației,

-    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale,

-    în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

VI.    LITIGII

Litigiile de orice fel sunt de competența instanței judecătorești competente din raza teritorială a vânzătorului.

VII.    DISPOZIȚII FINALE

9

Caștigătorul licitației va suporta costurile generate de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare in formă autentică.

VIII.    DOCUMENTE ANEXĂ

Documentele anexate prezentei documentații sunt:

-    Planul de încadrare în zonă

-    Releveul spațiului.

7/7 la H.C.L. nr. 95 din 28 martie 2013