Hotărârea nr. 9/2013

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA 1
privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri,conform prevederilor art. 286 alin

(8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, așa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, pentru contribuabiliiprevăzuți în ANEXA 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.01.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 40204 din 16.01.2013 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, serviciul constatare impunere și executare persoane fizice, la care este anexată lista ANEXĂ 1 a contribuabililor care au solicitat acordarea facilității fiscale și au depus un număr de 44 dosare;

Avand in vedere documentele depuse la dosar - conform precizărilor stabilite prin Regulamentul privind criteriile și procedurile de acordare a scutirilor și reducerilor la plata impozitului pe clădiri aprobat prin HCL nr. 436/29.12.2011, coroborat cu HCL nr. 267/29.11.2012: cererea contribuabilului, documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză, autorizatia pentru executarea lucrărilor de intervenție, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificatul de performanță energetică, declarație pe propria răspundere că lucrările de intervenție efectuate pentru creșterea performanței energetice s-au facut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului;

Avand in vedere prevederile art. 286, alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.

30/2011:

Avand in vedere prevederile art. 351 introdus prin Ordinul comun nr. 2596/11.10.2011; 2567/30.11.2011 și 299/27.09.2011 a Ministrului dezvoltării regionale și turismului, Ministrului finanțelor publice, Ministrului administrației și internelor pentru completarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, pentru apartamentele din blocurile de locuinte si imobilele cu

destinatia de locuinte, la care au fost efectuate lucrari de interventie in sensul legii, pe cheltuiala proprie a proprietarilor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru contribuabilii prevăzuți în lista Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre, conform art. 286, alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finantelor Publice Locale Iasi, Bărbuș Cristian si Bărbuș Cornelia (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 1, ap.2), Mâță Ionel si Mâță Elena (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 3, ap.11), Cîrlan Vlad-Petre (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, mezanin, ap.1), Labancz Georgeta (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 1, ap. 6), Stafie Vilia-Ioana (Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Peneș Curcanul, sc. B, A.12), Irimia Dumitru si Irimia Stela (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 3, ap.12), Bălan Emilia si Bălan Romeo-Liviu (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 4, ap. 15), Loghin Veronica (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 2, ap. 10), Ghiuru Rodica (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 4, ap. 18,) Pochim Toni (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 3, ap. 13), Stelea Corina-Antoaneta-Floria (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 6, ap. 25), Colescu Anca-Nicoleta (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 5, ap. 21), Coșovanu Teodor    si Coșovanu Silvia (Iași, str. Costache Negri    nr.    62,    bl. C2,

sc. D, et. 4, ap.    17), Busuioc Sorin (Iași, str. Costache Negri    nr.    62,    bl. C2,

sc. D, et. 1, ap.    4), Busuioc Carmen (Iași, șos. Nicolina nr.    112,    bl.    1005B,

tr.2, et. 3, ap. 12), Busuioc Florin (Jud. IAȘI, com. Ciortești, sat Coropceni), Malanca Adrian (Iași, str. Otilia Cazimir nr. 15, et. 9, ap. 4), Baghiu Sorin-Petru si Baghiu Carmen (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 2, ap. 7), Alexa Simona-Mihaela (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 7, ap. 27), Alexa Vasile (Iași, str. Dealul Bucium nr.6), Iacomi Cristian (Iași, str. Costache Negri nr.62, bl. C2, sc. D, et. 7, ap. 28), Popovici Evelini (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 6, ap. 24), Croitoriu Mariana si Croitoriu Dumitrina (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 5, ap. 20), Candet Gheorghe si Candet Maria (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 3, ap. 14), Burlacu Elvira si Burlacu Dumitru (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 2, ap. 8), Geba Maria (Iași, str. Costache Negri nr. 62, bl. C2, sc. D, et. 1, ap. 3), Cazacu Maria (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 3, ap. 15),

Oană Mioara-Doina si Oană Radu-Nicolae (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 3,ap. 13), Turculeț Iulia (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 2, ap. 10), Cuvuliuc Elena (Iași, str. Oancea, nr. 1, bl. D12, sc. A, et. 5, ap. 22), Panait Elena si Panait Constantin (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, parter, ap. 1), Macovei Cristian si Macovei Georgeta (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 2, ap. 9), Mihai Mihai si Mihai Olga (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 4, ap. 18), Cojocaru Liviu si Cojocaru Magda (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 1, ap. 8), Rusu Constantin si Rusu Veronica (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 4, ap. 17), Untu Raveica (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 3, ap. 16), Frunză Ștefan si Frunză Monica (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 3, ap. 14), Radu Teodora (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 2, ap. 11), Varlam Ioan (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 1, ap.5), Berigoi Eugen si Berigoi Adrian (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, parter, ap. 4), Berigoi Mihail (Iași, str. Vitejilor, nr. 8, bl. SC13, tr.2,et.5, ap. 22), Cojan Ana (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 4, ap. 19), Kazemi Carmen (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, parter, ap.2), Vasilache Sebastian-George (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, parter, ap.3), Bădărău Gheorghe si Bădărău (Belyea) Cristina (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 2, ap. 12), Bădărău Cătălin (Iași, aleea Nicolina, nr. 8, bl. G5, et. 2, ap. 16), Vasiliu Niculina (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et.1, ap. 6), Ona Mihaela si Ona Bogdan (Iași, str. Decebal, nr. 14A, bl. X10, et. 1, ap. 7), Irimia Teodor si Irimia Georgeta (Iași, str. Otilia Cazimir, nr. 10A).

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Constatare, Impunere si Executare Persoane Fizice din cadrul Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Laurentiu Navodaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 9 din 31 ianuarie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 9 din 31 ianuarie 2013