Hotărârea nr. 88/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa nr.14 Iasi


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 28

martie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand în vedere referatul de specialitate nr. 24995/18.03.2013 întocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere adresa nr. 24966/18.03.2013 prin care solicita aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind reabilitarea termica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere expertiza tehnica, auditul energetic, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic faza DALI intocmite de SC Proexpert GC Grup SRL;

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru POR, axa prioritara 3-Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.1-Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.42 si 43 ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1- Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica Spitalul Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa nr.14 Iasi, conform proiectului nr.10/2012, faza DALI al SC Proexpert GC Grup SRL. Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Copie după prezenta hotarare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 - Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si Finante Publice Locale si Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

- Aducerea la cunostinta publica a prezentei Hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 88 din 28 martie 2013

ANEXA NR. 1

La Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 88 /2013

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 28/2008 in baza proiectului nr.10/2012, faza DALI, realizat de SC Proexpert GC Grup SRL.

Valoarea totala a investitiei este:

Total General = 7.979,34 mii lei, inclusiv TVA Din care:C+M = 6.815,71 mii lei, inclusiv TVA

Valoare TVA = 1.519 mii lei

Durata de executie a lucrarilor este de 4 luni.

Aria totala desfasurata a imobilului este 18854 mp

Realizarea investitiei se va face prin accesarea de fonduri structurale in cadrul

Programului Operational Regional, axa prioritara 3-Imbunatatirea infrastructurii

sociale, Domeniul major de intervenție 3.1-Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, iar costurile aferente elaborarii documentatiei tehnico-economice sunt suportate din venituri proprii.

4/4 la H.C.L. nr. 88 din 28 martie 2013