Hotărârea nr. 82/2013

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi


HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat

între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Comunitatea Evreilor Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.03.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 25296/18.03.2013 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 23662/13.03.2013 formulată de Federația Comunităților Evreiești din România-Comunitatea Evreilor Iași;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 147/31.03.2008 cu modificările și completările ulterioare, precum și contractul de comodat nr. 10471/27.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România - Comunitatea Evreilor Iași ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Comunitatea Evreilor Iași , pentru o perioadă de 1 (unu) an.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Federației Comunității Evreilor din România-Comunitatea Evreilor Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 82 din 28 martie 2013

Total consilieri locali

26

Prezenti

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 82 din 28 martie 2013