Hotărârea nr. 81/2013

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 449/29.12.2011 în sensul modificării suprafetei terenului situat în Iaşi B-dul. Dimitrie Cantemir nr. 7 precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. BETA PROIECT S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent


MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 449/29.12.2011, în sensul modificării suprafeței terenului situat în Iași, B-dul. Dimitrie Cantemir nr. 7, precum și concesionarea directă a acestuia către S.C. BETA PROIECT S.R.L. în vederea extinderii spațiului existent

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.03.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 23.851/13.03.2013 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 10463/1.02.2013, prin care S.C. Beta Proiect S.R.L. solicită concesionarea terenului situat în Iași, bd. D. Cantemir nr. 7, în vederea extinderii spațiului existent;

Având în vedere Contractul de vânzare - cumpărare cu plata în rate nr. 13216/14.07.2003 și actul adițional nr. 1, la contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, în urma cărora SC Beta Proiect SRL devine proprietara spațiului;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 4017/30.11.2011, prelungit de la data de 30.11.2012 și până la 30.11.2013;

Având în vedere HCL 449/29.12.2011 prin care se aprobă concesionarea terenului către SC Beta Proiect SRL;

Având în vedere Art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 449/2011, în sensul că terenul situat în Iași, bd. D. Cantemir nr. 7, proprietate privată a Municipiului Iași, are suprafața de 25 mp, fiind identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Iași, B-dul D. Cantemir nr. 7, având suprafața de 25 mp, către S.C. Beta Proiect S.R.L în vederea extinderii spațiului existent, redevența fiind de 375 euro/an.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL 449/2011 se mențin.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Beta Proiect S.R.L, Iași, bd. Dimitrie Cantemir nr. 7 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Beta Proiect S.R.L.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 81 din 28 martie 2013

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 81 din 28 martie 2013