Hotărârea nr. 77/2013

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL 223/28 septembrie 2012


MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 al HCL 223/28 septembrie 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.03.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 26717/20.03.2013, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere HCL 223/28 septembrie 2012 privind trecerea unei suprafete de teren, proprietatea Municipiului Iasi, din administrarea Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iasi in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iasi;

Având în vedere HCL 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, completat și modificat prin HCL 326/2012;

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 al HCL 223/2012, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

“ Se aprobă trecerea terenului in suprafată de 100, 42 mp, proprietatea

Municipiului Iași, din administrarea Spitalului Clinic „Dr.C.I. Parhon” Iasi in

1 / 2 la H.C.L. nr. 77 din 28 martie 2013

administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.George I. M. Georgescu” Iasi, situat în b-dul Carol I nr. 50 Iasi, teren ce constituie traseul caii de acces catre Centrul Imagistic”.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Tehnice și Investiții - Serviciul Investiții, Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon; Institutului de Boli Cardiovasculare Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Investiții; Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon și Institutul de Boli Cardiovasculare Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 77 din 28 martie 2013

Total consilieri locali

26

Prezenti

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 77 din 28 martie 2013