Hotărârea nr. 68/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european „RE-Block– Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative” finanţat prin Programului de Cooperare URBACT II


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipalității ieșene la proiectul european „RE-Block-Model eficient și multiplicabil de sisteme inovative” finanțat prin Programului de Cooperare URBACT II

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.03.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 23286/12.03.2013 întocmita de Serviciul Implementare Programe;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 314/2005 privind participarea municipalitatii iesene la programe si schimburi de experienta internationale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Iași, în calitate de partener în cadrul proiectului european „RE-Block - Model eficient și multiplicabil de sisteme inovative”, cod proiect 4886, finanțat în cadrul Programului de Cooperare URBACT II.

Art.2 Se aprobă organizarea si desfasurarea activitatilor din proiect, asigurarea fondurilor necesare implementarii proiectului mentionat in contextul aplicarii principiului rambursarii, precum si cofinantarea proiectului cu suma de 4.203,50 EUR reprezentand 7% din bugetul total al proiectului alocat Municipiului Iasi (in valoare de 60.050 EUR) si a tuturor costurilor conexe si neeligibile ale proiectului care ar putea reveni Municipiului Iasi in calitate de partener.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finantelor Publice Locale Iasi, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare si Proiecte Europene.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bulgariu Catalin


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 68 din 28 martie 2013

Total

consilieri

locali

26

Prezenti

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 68 din 28 martie 2013