Hotărârea nr. 66/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC Tehnopolis SRL


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013

al SC Tehnopolis SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.03.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 27027/21.03.2013 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Avand in vedere Bugetul activității S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2013;

Avand in vedere fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Tehnopolis S.R.L. pe anul 2013;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

Avand in vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată;

Avand in vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Tehnopolis S.R.L.

Art.2 Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finantelor Publice Locale Iasi, S.C. Tehnopolis S.R.L., Consiliul Judetean Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către S.C. Tehnopolis S.R.L..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bulgariu Catalin


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 66 din 28 martie 2013

Total

consilieri

locali

26

Prezenti

25

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 66 din 28 martie 2013