Hotărârea nr. 60/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 9.446.751 28 lei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie alte măsuri financiare precum şi modificarea unor acte normative
HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum

9.446.751,28 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de

12 martie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 22101/08.03.2013 întocmit de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, referitoare la contracte sau convenții,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate în contabilitate, față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din OUG nr. 3/2013.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maximum 9.446.751,28 lei cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art.2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, conform „Situației arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări”, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art.3. Din bugetul local al Municipiului Iași se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Iași următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Municipiului Iași;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Iași.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Iași, precum și pe pagina de internet www.primaria-iasi.ro

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

26

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

6

Abțineri

1

Nr. 60 din 12 martie 2013

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 60/2013 SITUATIA

arieratelor inregistrate in contabilitate fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari

Nr.crt.

Denumirea furnizorului de

bunuri, servicii și lucrări

Codul de

identificare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii si lucrări

Suma

lei

Contul furnizorului de bunuri, servicii si lucrări

(cod IBAN)

MUNICIPIUL IAȘI

1

S.C. Citadin S.A.

RO15946407

128.507,74

RO92TREZ4065069X

XX001993

2

S.C. Servicii Publice Iași S.A.

RO27277063

375.848,06

RO39TREZ4065069X

XX015460

3

S.C. Salubris S.A.

RO14816433

672.861,45

RO85TREZ4065069X

XX000955

4

APAVITAL

RO1959768

955.759,58

RO17TREZ4065069X

XX002179

5

BEJ    AIRINEI

CONSTANTIN

RO19719911

253.705,75

RO83BRDE240SV658

08922400

6

S.C. Dalkia România S.A.

RO1595802

7.060.068,70

RO28TREZ7005069X

XX002862

TOTAL

X

X

9.446.751,28

X

4/4 la H.C.L. nr. 60 din 12 martie 2013