Hotărârea nr. 59/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru bilete şi abonamente de călătorie pe mijloacele de transport în comun - serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iaşi


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru bilete și abonamente de călătorie pe mijloacele de transport în comun - serviciul de transport public local de

persoane prin curse regulate in Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în unanimitate în plenul ședinței privind modificarea „produsului nou pentru transportul în comun-liber la purtător ” cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în sensul prelungirii termenului de valabilitate al acestuia de la 60 de minute la 90 de minute, consemnat si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul nr. 17.068/21.02.2013, întocmit de către Biroul Analiză Economică și Avizări Tarife din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 18.060/25.02.2013/, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Având în vedere Ordinul nr. 272 din 11 ianuarie 2008 al presedintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru bilete și abonamente de călătorie pe mijloacele de transport în comun - serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iași, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economică și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Investiții, Regiei Autonomă de Transport Public Iași si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Regia Autonomă de Transport Public Iași, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale si Direcția Tehnică și Investiții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 59 din 28 februarie 2013

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 28 februarie 2013

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru bilete și abonamente de călătorie pe mijloacele de transport în comun - serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi

I. Tarife ajustate

Nr.

crt.

1

Explicații

Tarif ajustat (lei)

Bilet - una călătorie

2,00

2

Bilet - două călătorii

4,00

3

Set bilete 10 călătorii

19,00

4

Abonament una linie - 30 zile

75,00

5

Abonament două linii - 30 zile

90,00

6

Abonament toate liniile - 30 zile

120,00

7

Liber la purtător - 30 zile

200,00

8

Abonament liber - 1 zi

8,00

9

Abonament una linie - 15 zile

38,00

10

Abonament două linii - 15 zile

45,00

11

Abonament toate liniile - 15 zile

60,00

12

Tarif de călătorie special - pentru persoane depistate fără legitimații de călătorie valabile în mijloacele de transport, pe baza de chitanta eliberate de catre persoanele imputernicite sa puna in aplicare prezenta hotarare, caz in care nu se mai incheie proces-verbal de constatare si inceteaza orice urmarie. In caz de refuz, persoanele imputernicite sa puna in aplicare prezenta hotarare, va proceda la incheierea procesului-verbal de costatare a contraventiei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

45,00

Notă: Abonamentele pentru elevi și studenți și gratuitățile acordate conform legilor specifice și hotărârilor Consiliului Local, decontate de către Primăria Municipiului Iași, nu se ajustează.

II. Produs nou pentru transportul în comun

Nr.

crt.

Explicații

Tarif

(lei)

1

Liber la purtător - 90 de minute

Va fi emis doar electronic (automate de bilete/sms) iar ora curge din momentul emiterii electronice sau validării sms-ului, timp în care se poate folosi orice mijloc de transport.

4,00

3/3 la H.C.L. nr. 59 din 28 februarie 2013