Hotărârea nr. 58/2013

H O T Ă R Â R E privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociaţii şi birouri parlamentare


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință către asociații și birouri parlamentare

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.18172/25.02.2013 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările formulate de senatorii și deputații aleși în județul Iași în conformitate cu prevederile art.39, alin.(1 ) din Legea 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor;

Având în vedere solicitările formulate de asociații și fundații în conformitate cu prevederile art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere procesul verbal nr. 18136/25.02.2013 al Comisiei pentru atribuire spații către asociații, fundații și partide politice încheiat în urma analizei solicitărilor formulate de unele persoane din această categorie;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă închirerea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință pentru desfașurarea activității birourilor parlamentare către senatorii și deputații aleși în județul Iași, prevăzuți în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se atribuie în folosință temporară spații cu altă destinație decât aceea de locuință către asociațiile menționate în Anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Se atribuie în folosință temporară spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, str. Cuza Vodă nr. 13, parter și etaj, în suprafață de 223,52 mp, către Asociația Revista Convorbiri Literare, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art.4- Contractele încheiate cu persoanele nominalizate în Anexa 1 și Anexa 2 din prezenta hotărâre se vor derula începând cu data semnării acestora și până la data de 31.12.2013.

Art. 5-Contractele vor fi emise de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în conformitate cu reglementările legale în domeniu și vor putea fi prelungite la expirarea termenului de valabilitate numai prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar acestea încetând de drept.

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele ce se vor încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 58 din 28 februarie 2013

Anexa 1

La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.58 din 28 feburarie 2013

Nr.

crt

Denumire chiriaș

Adresa spatiului închiriat

Suprafata spatiu închiriat

1.

Cabinet parlamentar -senator Burlea Marin

Bdul Nicolae Iorga nr. 35, bl.N1, parter

79,29 mp, din care 39,93 mp suprafețe de    folosință

comună

2.

Cabinet parlamentar -deputat Doboș Anton

Bdul Nicolae Iorga nr. 35, bl.N1, parter

60,65 mp, din care 30,35 mp suprafețe de    folosință

comună

3.

Cabinet parlamentar -

deputat Alexe Costel

Bdul Nicolae Iorga nr. 35, bl.N1, parter

34,87 mp, din care 17,57 suprafețe de folosință comună

4.

Cabinet parlamentar -deputat Bogdănici Camelia Margareta

Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13-15, etaj 1

36,25 mp, din care 18,40 mp suprafețe de    folosință

comună

5.

Cabinet parlamentar -deputat Nichita Cristina

Str. Păcurari nr. 20, bl.4, parter

30,80 mp

6.

Cabinet parlamentar -deputat Adăscăliței Costel

Str. Păcurari nr. 20, bl.4, parter

30,80 mp

7.

Cabinet parlamentar -deputat Emacu Gheorghe

Str. Theodor Burada nr.5, etaj 1

50,24 mp

Anexa 2

La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.58 din 28 februarie 2013

Nr.

crt

Denumire utilizator

Adresa spațiului atribuit

Suprafata spatiului atribuit

1.

Asociația Tinerilor Ieșeni

Aleea Rozelor nr. 34, incinta punct termic PT 6 Socola

150 mp

2.

Asociația    Culturală

Moldavia Iași

Str. Vasile Alecsandri nr. 5, incinta punct termic PT Vasile Alecsandri

70 mp

3.

Societatea    Culturală

Internațională    Mihai

Eminescu

Str. Lăpușneanu nr. 24, parter

104,97 mp

4.

Fundația Română pentru Social    Democrație    și

Integrare Europeană

Str. Theodor Burada nr. 5, etaj 1

50,24 mp

4/4 la H.C.L. nr. 58 din 28 februarie 2013