Hotărârea nr. 50/2013

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 157/26.07.2012 de aprobare a vânzarii terenului din Iaşi B-dul Poitiers nr. 43 în suprafată de 1637 mp


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 157/26.07.2012 de aprobare a vânzarii terenului din Iași, B-dul Poitiers nr. 43, în suprafată de 1637 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14828 / 14.02.2013 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 157/26.07.2012 de aprobare a vânzarii terenului din Iași, B-dul Poitiers nr. 43, în suprafată de 1637 mp;

Având în vedere Adresa nr. 14644/14.02.2013 prin care S.C. Coseli S.A. renunță la cumpărarea terenului situat în B-dul Poitiers nr. 43, în suprafată de 1637 mp, pe care îl deține în prezent în baza contractului de concesiune nr. 14/07.05.2008;

Având în vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 157/26.07.2012 de aprobare a vânzarii terenului din Iași, B-dul Poitiers nr. 43, în suprafață de 1637 mp.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; S.C. Coseli S.A. cu sediul în Iași, B-dul. Poitiers nr. 43 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Direcția Economică și de Finante Publice Locale;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cătălin Bulgariu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 50 din 28 februarie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

5

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 50 din 28 februarie 2013