Hotărârea nr. 48/2013

HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare cu titlu gratuit pe durata existenţei construcţiei a imobilului proprietatea Municipiului Iasi situat în str. Codrescu nr. 5 către Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iaşi


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind atribuirea în administrare, cu titlu gratuit, pe durata existenței construcției, a imobilului proprietatea Municipiului Iasi, situat în str. Codrescu nr. 5, către Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 13826/12.02.2013, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 111238/04.12.2012 a Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași;

Având în vedere adresele nr. 17090/2012, 17615/2012 si 29838/2012 ale Direcției de Sănătate Publică Iași;

Având în vedere Decizia nr. 5/28.01.2013 a Direcției de Sănătate Publică Iași privind desființarea Policlinicii cu Plată;

Având în vedere avizul Ministerului Sănătății - Direcția Organizare și Politici Salariale nr. 12171/03.12.2012, pentru desființarea Policlinicii cu Plată Iași;

Având în vedere H.CL. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, modificat și completat prin HCL 326/18 decembrie 2012;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificarile și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din administrarea Policlinicii cu Plată Iasi în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași, cu titlu gratuit, a imobilului proprietatea Municipiului Iași, situat în Iași, str. Codrescu nr. 5, pe durata existenței construcției, în vederea dezvoltării ambulatoriului integrat al Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași, precum și a unei secții de prevenție și recuperare cardiovasculară. In acest sens Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași va efectua toate lucrările de reabilitare și întreținere curentă a imobilului, va achita utilitățile și orice alte cheltuieli legate de acesta .

Art.2. Administrarea imobilului menționat la art. 1 se va face de către Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași, în baza unui contract de administrare. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze Contractul de Administrare.

Art.3. Schimbarea destinației imobilului sus menționat de către Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași, se va face numai cu acordul Consiliului Local Iași.

Art.4. Predarea - primirea imobilului menționat la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal.

Art.5. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 72/2011 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași ;

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției de Sănătate Publică Iași; Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția de Sănătate Publică Iași și Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iași;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cătălin Bulgariu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 48 din 28 februarie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 48 din 28 februarie 2013