Hotărârea nr. 47/2013

HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a 20 de tarabe către Comuna Dobrovăţ din Judeţul Iaşi


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a 20 de tarabe către Comuna Dobrovăț din Județul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 13925 din 12.02.2013, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere H.G. nr. 841/23.10.1995 modificată și completată prin H.G. nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fară plată și de valorificare a bunurilor aparținând institutiilor publice;

Având în vedere adresa nr. 6885/23.01.2013 a Comunei Dobrovăț ;

Având în vedere adresa nr.13072/11.02.2013 a S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea, fără plată, a 20 de tarabe (înregistrate în evidența contabilă a Municipiului Iași ca obiecte de inventar), către Comuna Dobrovăț cu obligația de a asigura exploatarea și funcționarea acestora conform prevederilor stabilite prin regulamentele de funcționare ale piețelor.

1 / 2 la H.C.L. nr. 47 din 28 februarie 2013

Art.2. Bunurile menționate la art. 1, vor fi predate către Comuna Dobrovaț pe bază de proces- verbal.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; S.C. Ecopiața S.A.; Comunei Dobrovăț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C Ecopiața S.A., Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Comuna Dobrovăț .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cătălin Bulgariu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 47 din 28 februarie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 47 din 28 februarie 2013