Hotărârea nr. 43/2013

HOTĂRÂRE privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă/asistenţa/reprezentare în justiţie în cauzele ce fac obiectul dosarelor 3765/99/2012 şi nr. 7008/245/2012


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță/asistența/reprezentare în justiție în cauzele ce fac obiectul dosarelor 3765/99/2012 și nr. 7008/245/2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13978 din 13.02.2013 întocmită de către Serviciul Juridic;

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 3 și alin. 4, precum și ale art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

1 / 2 la H.C.L. nr. 43 din 28 februarie 2013

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță/asistență/reprezentare în justiție în cauzele ce fac obiectul dosarelor nr. 3765/99/2012 și nr. 7008/245/2012 .

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Juridic; Direcției Tehnice și Investiții - Biroului Achiziții Publice; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciului Juridic; Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Achiziții Publice și Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 43 din 28 februarie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 43 din 28 februarie 2013