Hotărârea nr. 35/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 235 din 31 octombrie 2012 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Manastirii Golia – etapa II”


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 235 din 31 octombrie 2012 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Mănăstirii Golia -etapa II”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 14.411 din 14.02.2013 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

1/5 la H.C.L. nr. 35 din 28 februarie 2013

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înlocuiește Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 235 din 31 octombrie 2012 cu Anexa nr. 1 Și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 235 din 31 octombrie 2012 rămân nemodificate.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Consiliului Județean Iași, Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare Și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 35 din 28 februarie 2013

ANEXA NR. 2 la H.C.L nr. 35 /2013

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

“Reabilitarea Mânăstirii Golia - etapa II”

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

Nr. Crt.

Denumirea

capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

TOTAL GENERAL

7.341.331,78

1.743.059,40

9.084.391,18

Din care C + M

6.044.944,12

1.450.786,59

7.495.730,71

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Ani

1

2

Valoare anuală a investiției (mii lei)

4542,19559

4542,19559

C+M (mii lei)

3747,865355

3747,865355

Durata de realizare (luni)

Durata estimata de realizare a investiției este de 17 de luni.

J

Capacități (în unități fizice și valorice)

1. Amenajări stradale și urbanistice

-    amenajare str. G.Enescu    - S= 2655,0 mp

-    amenajare str. Golia, stradela Armeana - S= 1355,0 mp + 360,0 mp = 1715,0 mp

-    amenajare Grup sanitar Wc Tg. Cucu    - S= 63,14mp

2. Iluminatul arhitectural al străzilor adiacente zonei Mănăstirii Golia

Corpuri de iluminat stradal la h = 3,90 m cu design în concordanță cu zona istorica: 41 buc.

Iluminatul decorativ al zidurilor turnurilor de colț și turnului de intrare al mânăstirii Golia prevede folosirea următoarelor elemente:

•    34 proiectoare cu lumină gălbuie, antivandalizare - montate îngropat în spațiul verde sau dalaj;

•    20 bucăți proiectoare cu lumina albă, montate sub cornișa zidului sau sub cornișe la turnul de intrare;

•    4 bucăți proiectoare antivandalizare cu lumină gălbuie, montate pentru iluminarea acoperișului celor 4 turnuri de colț;

•    2 bucati proiectoare antivandalizare cu lumină galbuie montate pentru iluminarea părții superioare a tunului de intrare;

•    12 bucăți proiectoare cu lumină portocalie, pentru spațiul carosabil, de tip antivandalizare inserate în zona de acces în Mânăstirea Golia pentru iluminarea bolții de intrare a turnului, marcarea accesului, iluminarea cișmelei monument.

3. Amenajare, reamenajare spatii verzi

•    Suprafață totală gazonată: 2511 mp

•    Spațiile verzi amenajate in zona grupului sanitar: 615 mp;

•    2 jardiniere/50 buc. Trandafiri grup sanitar Tg. Cucu;

•    15 buc. Carpinus Betulus - strada Sărărie

•    100 m gard viu - strada George Enescu.

4. Mobilier urban, finisaje urbane din jurul zidului Mănăstirii Golia

refaceri alei, dalaje trepte în zona terasei circulate de peste Grupul sanitar

Tg.Cucu - S = 65,0 mp

•    bănci - 6 bucăți

J

•    cabine telefonice - 2 bucăți

J

•    spații verzi în jardinieră - în zona str. Golia - 7 bucăți

•    placarea cu piatră a zidurilor de sprijin aferente str. Golia - 44,0 ml (din zona pietonală spre strada Costache Negri) la care se adaugă 17,0 ml (pe partea nordică a străzii, la tronsonul de contact cu strada Costache Negri);

•    cabina paznic parcare cu design adecvat amplasată lângă zidul Mânăstirii Golia -1buc = 3,0 mp;

•    panouri cu istoricul zonei, direcționarea spre Monumentul istoric Mânăstirea Golia - 4 buc. cu dimensiunile de 1,20 x 1,80 m

•    dale din piatră inscripționate cu intarsie, placă aramă sau oțel arămit - text cu istoricul străzii, zonei, direcționarea traseului spre monumentele istorice - 16 buc.

•    coșuri de gunoi: 25 bucăți

5. Punere in valoare vestigii arheologice str. Golia prin marcaje speciale in dalaj - S=150,0 mp.

5/5 la H.C.L. nr. 35 din 28 februarie 2013