Hotărârea nr. 330/2013

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi


MUNICIPIUL IAȘI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012

privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

20 decembrie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 116412/13.12.2013, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere HCL 167/2012 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere rapoartele de evaluare nr. 116495/2013, 116496/2013, 116498/2013 intocmite de SC Diaconu si Asociatii SA;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea Anexei 1.1. a H.C.L. 167/2012 de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu următoarele bunuri imobile:

-    teren str. V. Conta nr. 20, suprafața 80 mp valoarea de inventar 106.865,00 lei lei;

-    teren sos. Nicolina nr. 15, bl. 944, parter, suprafața 18,11 mp, valoarea de inventar 9.911,00 lei;

-    teren str. Carpati nr. 12, bl. 912A, sc. B, parter, suprafață 37,73 mp, valoarea de inventar 26.904,00 lei, conform planurilor anexate ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Instituției Prefectului Județului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Aducerea la cunostința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petre Daniel Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 330 din 20 decembrie 2013

2/2 la H.C.L. nr. 330 din 20 decembrie 2013