Hotărârea nr. 326/2013

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiilor deţinute de Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi în baza contractelor de comodat nr. 8445/28.01.2010 şi nr. 8446/28.01.2010


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiilor deținute de Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi în baza contractelor de comodat nr. 8445/28.01.2010 și nr. 8446/28.01.2010

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

20.12.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.114767/10.12.2013 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 104637/14.11.2013, formulată de Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași ;

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 489/23.12.2009, precum și contractele de comodat nr. 8445/28.01.2010 și nr. 8446/28.01.2010 încheiate între Municipiul Iași și Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de comodat nr. 8445/28.01.2010 și nr. 8446/28.01.2010 încheiate între Municipiul Iași și Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași pentru spațiile cu altă destinație decât locuință situate în municipiul Iași, str. Petre Țuțea nr. 7 - 9, bloc 911, tr.2-3, parter și Bdul Alexandru cel Bun nr. 32, bloc H3, parter, cu un nou termen de 4 (patru) ani.

Art.2. Contractele de comodat vor fi modificate prin acte adiționale emise de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre urmând a se derula în perioada 01.01.2014-31.12.2017.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actele adiționale la contractele de comodat ce se vor încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Bibliotecii Județeane Gheorghe Asachi Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5.: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Petre Daniel Mătăsaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 326 din 20 decembrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 326 din 20 decembrie 2013