Hotărârea nr. 32/2013

HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 feburarie 2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 393/2002, privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege in funcția de președinte de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Bulgariu Catalin, care va conduce lucrarile sedintelor si va semna hotararile adoptate pe o perioada de 3 luni.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, domnului Bulgariu Catalin și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Consilier Local Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Consilier Local Georgiana Melenciuc

Consilier Local Daniel Petru Mătăsaru

Nr. 32 din 28 februarie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 32 din 28 februarie 2013