Hotărârea nr. 315/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale 137609 137610 137611 137612 137613 137614 137615 137616 137617 137618 137619 137620 137621 137622 137623 137624 137625 137626 137627 137628 137644 137645- 137647 137648 137629 137646 137630 137631 137632 137633 137634 137635 137636 137637 137638 137639 137640 137641 137642 137643 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale 137609, 137610, 137611, 137612, 137613, 137614, 137615, 137616, 137617, 137618, 137619, 137620, 137621, 137622, 137623, 137624, 137625, 137626, 137627, 137628, 137644, 137645 137647, 137648, 137629, 137646, 137630, 137631, 137632, 137633, 137634, 137635, 137636, 137637, 137638, 137639, 137640, 137641, 137642, 137643, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 20.12.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1833/21.06.2011;

Avand in vedere cererea nr. 52373/05.06.2013, prin care dl. Zapodeanu Ioan, solicita avizarea si ulterior    aprobarea Planului Urbanistic Zonal    - Iasi, ZONA MOARA DE    VANT -

numere cadastrale    137609, 137610,    137611,    137612,    137613,    137614,    137615,    137616,

137617, 137618,    137619, 137620,    137621,    137622,    137623,    137624,    137625,    137626,

137627, 137628, 137644, 137645 137647, 137648, 137629, 137646, 137630, 137631, 137632, 137633, 137634,    137635, 137636,    137637,    137638,    137639,    137640,    137641,    137642, 137643;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 36/31.05.2013;

Avand avizul unic al Consiliului Judetean nr. 28/PUZ/2013;

Avand in vedere avizul Comisiei de urbanism din data de 30.10.2013;

Avand in vedere Raportul de informare si consultare a publicului nr. 74608/13.08.2013;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iasi, ZONA MOARA DE VANT - numere cadastrale 137609, 137610, 137611, 137612, 137613, 137614, 137615, 137616, 137617,

137618, 137619, 137620, 137621, 137622, 137623, 137624, 137625, 137626, 137627, 137628, 137644, 137645 137647, 137648, 137629, 137646, 137630, 137631, 137632, 137633, 137634, 137635, 137636, 137637, 137638, 137639, 137640, 137641, 137642, 137643,

intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 30.000 mp, in baza actului de vanzare si cumparare nr. 3805/2011 si a actului de dezmembrare nr. 5073/30.09.2011.

UTR 1 - POT=35%, CUT=1,05; (Hmaxima = 9,0 m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice U02) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Infrastructura si echiparea edilitara a ansamblului va fi realizata cu prioritate, pe cheltuiala beneficiarului PUZ-ului.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, domnului Zapodeanu Ioan (Iasi, str. Sarariei nr. 222), Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petre Daniel Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 315 din 20 decembrie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 315 din 20 decembrie 2013