Hotărârea nr. 308/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 336 din 7 septembrie 2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului „Dezvoltare retea rutiera in zona culturala istorica si turistica a Municipiului Iasi”


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 336 din 7 septembrie 2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului „Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 20 decembrie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 114.457 din 09.12.2013 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere actul adițional nr. 5 din 15.10.2013 la contractul de finanțare nr.890/16.09.2010 pentru proiectul „Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi”, cod SMIS 20468;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 336 din 7 septembrie 2010, care va avea următoarea formulare:

„Se aproba, pentru proiectul „Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi” (Fisa proiectului prezentata in Anexa 1), noua valoare a principalilor indicatori tehnico-economici (Anexa nr.2), modificandu-se in consecinta Anexa 1 si Anexa 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 336 din 7 septembrie 2010.

Art.2 Se inlocuieste art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 336 din 7 septembrie 2010, cu urmatorul articol:

„Se aproba bugetul proiectului, cofinantarea acestuia cu suma de 1.123.313,32 lei, reprezentand cota de 2 % din costuri eligibile, finantarea costurilor neeligibile si cheltuielilor suplimentare, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.”

Art.3 Se inlocuieste Anexa 3 a Hotararii Consiliului Local nr. 336 din 7 septembrie 2010 cu Anexa 3 la prezenta hotarare.

Art.4 Celelalte articole ale H.C.L. nr.336 din 7 septembrie 2010 rămân nemodificate.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Consiliului Județean Iași; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Petre Daniel Mătăsaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 308 din 20 decembrie 2013

3/3 la H.C.L. nr. 308 din 20 decembrie 2013