Hotărârea nr. 306/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 179/31.07.2013


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 179/31.07.2013

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 20 decembrie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 114865/10.12.2013, elaborată de către Directia de Dezvoltare și Proiecte Europene, privind modificarea HCL 179/31.07.2013;

Având în vedere Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 179/31.07.2013;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011 privind modificarea și completarea HCL 211/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2010 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, prin emisiune de obligații municipale prefinanțată prin credit bancar, în valoare de maxim 50 milioane euro, în scopul asigurării finanțării unor obiective de interes local;

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 1 la HCL 179/31.07.2013 cu Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 179/31.07.2013 rămân neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Institutiei Prefectului Județului Iași;Primarului Municipiului Iași;Direcției Economice și Finanțe Publice Locale - Primăria Municipiului Iași;Direcției de Dezvoltare și Proiecte Europene -Primăria Municipiului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale și serviciile de specialitate.

Aducerea la cunostința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petre Daniel Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 306 din 20 decembrie 2013

Nr.

crt.

Denumire proiect

Valoare finantata -euro

1

Centrul Tehnologic Regional

1.501.730,54

2

Dezvoltare rețea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a

Municipiului Iași

4.707.986,07

3

Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj “Octav Bancila”

3.963.721,57

4

Dezvoltarea axei de transport Est-Vest in Municipiul Iași

5.420.295,64

5

Dezvoltare și reabilitare arteră funcțională Sud - Municipiul Iași

1.041.875,88

6

Zona de agrement Ciric

6.218.502,59

7

Creșterea accesibilității spre zona centrală, economică și comercială a

Polului de Creștere Iași

464.700

8

Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iasi, în vederea

conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si

pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura urbana

2.913.043,48

9

Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi

837.852,11

10

Reabilitarea, modernizarea si extinderea caminului de pensionari „Sf

Cuvioasa Parascheva” din Iasi

326.811,30

11

Modernizarea liniei de tramvai în polul de creștere

943.027,66

12

Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului

Municipal Iași

207.219,71

13

Re-block

36.924,79

14

ORGANZA

30.261,17

15

ERMIS

21.505,67

16

MMS

28.278,36

17

RETINA

79.515,90

18

GSR

89.635,72

19

E-GOS

10.364,80

20

ARCHIMEDES

984.306,03

21

PLUS

46.933,61

22

Reabilitare Mănăstirea Golia-etapa II

68.181,82

TOTAL

29.942.674,42


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Petre Daniel Mătăsaru


3/3 la H.C.L. nr. 306 din 20 decembrie 2013