Hotărârea nr. 302/2013

HOTĂRÂRE privind organizarea manifestărilor prilejuite de „Sărbătorile de Iarnă ale Iasului” 2013 - 2014


HOTĂRÂRE

privind organizarea manifestărilor prilejuite de

„Sărbătorile de Iarnă ale lașului” 2013 - 2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

21.11.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 104216 / 12.11.2013, întocmit de către Biroul de Organizare Evenimente Publice;

Având în vedere Anexa 1 cu Programul „Sărbătorilor de Iarnă ale Iașului”

2013 - 2014;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor prilejuite de „Sărbătorile de Iarnă ale Iașului” 2013 - 2014, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Programul poate fi completat, ulterior, cu alte acțiuni menite să aducă un plus de valoare ediției din acest an a „Sărbătorilor de Iarnă ale lașului” 2013 - 2014, acțiuni care vor fi aprobate de Primarul Municipiului Iași.

Art.2 Cheltuielile vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.02.50 -Alte servicii publice generale, articolul bugetar 20.30.30, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, poziția „Donații și sponsorizări” și poziția „Olimpiade și concursuri școlare”, precum și din contul 5007 - „Donații și sponsorizări neutilizate din anii anteriori”, în sumă maximă de 1.500.000 lei, astfel: 1.000.000 lei pentru actiuni Sărbători de Iarnă 2013 - 2014 și 500.000 lei pentru 24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Servicii pentru Comunitate, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Control Intern și Managementul Calității, Instituției Arhitectului Șef, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Juridice, SC Termoservice SA, SC Ecopiața SA, SC Servicii Publice Iași SA, SC Salubris SA, SC Citadin SA, RATP, Poliției Locale Iași, Direcției de Asistență Comunitară, Casei de Cultură a Municipiului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Servicii pentru Comunitate.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel Petre Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

2

Abțineri

0

Nr. 302 din 21 noiembrie 2013

Propunere de Program

„SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ALE IASULUI” 2013-2014

1.    MANIFESTĂRI DEDICATE ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

2.    BRAZII SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, ÎN LOCURI PUBLICE

3.    ACȚIUNI DE OMAGIERE A MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE CONSPIRATIVE DIN IAȘI, PIAȚA UNIRII, 14 DECEMBRIE 1989, ORELE 16.00

4.    GALA LAUREATILOR SPORTULUI IESEAN

5.    ZIUA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE DIN ROMÂNIA

6.    CONCERT DE COLINDE

7.    SERI DE COLINDE

8.    POVESTE DE CRĂCIUN

9.    SERBĂRILE DE IARNĂ ÎN CARTIERE

10.    CARAVANA LUI MOȘ CRĂCIUN

11.    COLINDĂTORI LA PRIMĂRIE

12.    SERBAREA POMULUI DE CRĂCIUN

13.    FESTIVALUL FOLCLORIC „DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ”

14.    TRADITII PE ULITA LĂPUSNEANU

15.    TÂRGURI DEDICATE CRĂCIUNULUI

16.    REVELION ÎN STRADĂ

17.    24 IANUARIE - ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Buget estimat Sărbătorile de Iarnă ale Iasului 2013- 2014: 1.500.000 lei

•    Actiuni Sărbători de Iarnă 2013 - 2014 - 1.000.000 lei

•    24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române - 500.000 lei

Presedinte de sedinta,

Daniel Petre Matasaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 302 din 21 noiembrie 2013