Hotărârea nr. 30/2013

HOTĂRÂRE privind acoperirea pierderii înregistrate de Municipiul Iasi in calitatea sa de operator al serviciului public de producere transport furnizare şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Iasi


HOTĂRÂRE

privind acoperirea pierderii înregistrate de Municipiul Iasi in calitatea sa de

operator al serviciului public de producere, transport, furnizare și distribuție a energiei termice din Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de

19 februarie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.12988/08.02.2013 întocmit de catre Directia Tehnica si Investitii;

Avand in vedere prevederile Legii nr.325/2006 privind Legea serviciului public de alimentare cu energie termică;

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Prevederile art. 5K2 alin.(1) din O.G. nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei, cu modificarile ulterioare ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 si art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aproba acoperirea din bugetul local al Municipiului Iasi a pierderilor in suma de 34.896,14 mii lei induse de prestarea serviciului public de productie, transport, furnizare si distributie a energiei termice pentru populatie in sistem

centralizat inregistrate de Municipiul Iasi, in calitatea sa de operator al Serviciului

Public, in perioada 20 octombrie 2011 - 11 noiembrie 2012.

Art.2 - (1) Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Instituției Prefectului Județului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale.

(2)    Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economica și de Finanțe Publice Locale si Direcția Tehnică și Investiții;

(3)    Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Laurentiu Năvodaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

16

Împotrivă

6

Abțineri

0

Nr. 30 din 19 februarie 2013

2/2 la H.C.L. nr. 30 din 19 februarie 2013