Hotărârea nr. 283/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unor spaŃii aflate în domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ


MUNICIPIUL IAȘI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 21 noiembrie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 105666/14.11.2013 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spații temporar disponibile;

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere H.C.L. 171/26.07.2012 privind modificarea Anexei 8 (Unitati

de invatamant) a H.C.L. 72/2011 de însusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, precum și darea în administrare a terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea unitatile de învatamânt preuniversitar de stat catre Consiliile de Administratie ale acestora;

Având în vedere adresa 440/10.05.2013 a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Cabinet Secretar General;

Având în vedere dispozițiile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Art.3 Bunurile cuprinse în Anexa nr.1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea, dupa caz, a avizului conform a Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. In acest sens Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ au obligația de a efectua demersurile necesare pentru obținerea acestuia.

Art.4 Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art.5 Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Unităților de Învățământ cuprinse în Anexă, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Unitățile de învățământ.

5

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel Petre Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 283 din 21 noiembrie 2013

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 283/ 21 noiembrie 2013

Nr.

crt.

Denumirea

unitătii de

învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

SCOALA

GIMNAZIALA

ALEXANDRU

VLAHUTA

Str. Buridava nr.

10

- spatiu situate in incinta unitatii

scolare, hol, et. 1, suprafata 3 mp;

Amplasare chiosc pentru desfasurarea activitatii de comert.

- 2 Sali de clasa, situate la parterul unitatii scolare, suprafata 114.7 mp;

Cursuri diverse.

2.

SCOALA GIMNAZIALA VASILE CONTA

Str. Ghe. Doja nr. 2

- spatiu situat la parterul unitatii

scolare, suprafata 7 mp,

Comert.

3.

SCOALA

GIMNAZIALA

BOGDAN

PETRICEICU

HASDEU

Str. Ion Creanga nr. 27

- spatiu in suprafata totala de 320

mp (hol+sali de clasa+dependinte), situat in corpul C al unitatii de

invatamant

Depozit.

- spatiu in suprafata de 7 mp, situat in incinta corpului A al unitatii școlare, hol

Comert.

- magazie in suprafata de 23.80

mp, situata in curtea unitatii, corp

D

Depozit. Alte

activitati de productie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel Petre Mătăsaru

4/4 la H.C.L. nr. 283 din 21 noiembrie 2013