Hotărârea nr. 280/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Local Iași prin Serviciul Energetic și de Utilități Publice în administrarea Consiliului Local Iași prin Serviciul Asociații de Proprietari a spațiului disponibil din Punctul Termic nr. 9 Cantemir


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Local Iași prin Serviciul Energetic și de Utilități Publice în administrarea Consiliului Local

Iași prin Serviciul Asociații de Proprietari a spațiului disponibil din Punctul Termic nr. 9 Cantemir

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

21.11.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 104520 din 12.11.2013 întocmit de către Direcția Tehnică și de Investiții;

Având în vedere solicitarea Asociației de Proprietari BXPT9C, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub numărul nr.96813 din 22.10.2013;

Având în vedere H.C.L. nr. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Iași prin Serviciul Energetic și de Utilități Publice în administrarea Consiliului Local Iași prin Serviciul Asociații de Proprietari a spațiului disponibil din PT 9 Cantemir, situat în Aleea Rozelor nr. 5, în vederea înființării Centrului de Consiliere a Asociațiilor de Proprietari.

Art.2. Predarea - preluarea punctului termic se efectuează pe baza unui protocol încheiat între părțile interesate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Control Intern și Managementul Calității, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Asociații de Proprietari; Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, Direcția Tehnică și Investiții;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel Petre Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 280 din 21 noiembrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 280 din 21 noiembrie 2013