Hotărârea nr. 28/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de novaţie prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr.128/LZ1314/29.09.2005 pentru realizarea investitiei publice de interes local


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de novație prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr.128/LZ1314/29.09.2005, pentru realizarea investitiei publice de interes local

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 9.492/30.012013 întocmit de către Direcția Tehnică si Investitii - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.444/2004 pentru aprobarea Planului de restructurare a transportului în comun din municipiul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.395/2005, prin care se aproba Contractul-modalități de plată și Acordul de subsidiaritate, de către Consiliul Local al municipiului Iași în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.444-2004;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.82/2006, privind constituirea fondului de risc in vederea acoperirii riscurilor financiare;

Având în vedere Contractul de leasing nr.128/2005, încheiat între Regia Autonomă de Transport Public Iași și Societatea Comercială ,,Ager Leasing,, S.A. Giurgiu, pentru achiziționarea a 50 de autobuze urbane de călători;

Având în vedere Contractul - modalități de plată nr.72.730/130/2005 încheiat între Consiliul Local al municipiului Iași, Regia Autonomă de Transport Public Iași și Societatea Comercială ,,Ager Leasing,, S.A. Giurgiu;

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgenta nr.64/1997privind datoria publica, aprobata prin Legea nr.109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.157/24 august 2005 prin care s-a avizat favorabil garantarea de către Consiliul Local al municipiului Iași a unui împrumut de 11.565.259,82 Euro către Regia Autonoma de Transport Public pentru achiziția de autobuze in leasing;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă perfectarea Contractului de novație prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr. 128/LZ1314/29.09.2005, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.- Novarea prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investitiei publice de interes local constând în 50 autobuze urbane „MAZ 103 echipat” si în facilităti, pentru transportul public de călători, fără a depăsi valoarea obligatiei de garantare de către Consiliul Local al Municipiului Iasi, conform contractului de leasing nr. 128/ LZ1314/29.09.2005 si aprobată de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale prin Hotărârea 157/nr. 24.08.2005.

Art.3.- Sumele neachitate si alte cheltuieli suplimentare, vor rămâne in sarcina Regiei Autonome de Transport Public Iasi si vor fi achitate catre S.C. Ager Leasing IFN S.A., inaintea semnarii Contractului de novatie.

Art.4.- Se mandatează Primarul Municipiului Iași - domnul Gheorghe Nichita-să semneze în calitate de reprezentant al Municipiului Iași, Contractul de novație prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr. 128/LZ1314/29.09.2005.

Art.5.- După semnarea Contractului de novație prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr. 128/LZ1314/29.09.2005, se va realiza predarea-primirea, de către Regia Autonomă de Transport Public Iasi către Municipiul Iasi, a bunurilor care fac obiectul contractului.

Art.6.- Se revocă art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 395/2005, prin care se aprobă Contractul-modalităti de plată si Acordul de subsidiaritate, de către Consiliul Local al Municipiului Iasi în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.

444/2004.

Art. 7.- De la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 263/2012.

Art.8.- Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul municipiului Iași, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Tehnice si Investitii, Direcției Economice si Finante Publice Locale, Regiei Autonome de Transport Public Iași și Instituției Prefectului județului Iași.

Art.9.- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnică si Investitii, Direcția Economică si Finante Publice Locale si Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunostintă publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăteni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Laurentiu Năvodaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

27

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

2

Nr. 28 din 31 ianuarie 2013

ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/31 01 2013

CONTRACT DE NOVATIE PRIN SCHIMBARE DE DEBITOR LA CONTRACTUL DE LEASING NR. 128/ LZ1314/29.09.2005

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

5

1.1.    S.C. AGER LEASING S.A., cu sediul în Giurgiu, Str. Portului nr. 2, județul Giurgiu, (adresa de corespondență București, Calea Floreasca nr. 212, Sector 1), telefon/fax 021 .409.00.00/021 .409.00.20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/216/1999, CIF RO 12354400, având cont nr. RO25 TREZ 3215 069X XX00 1000, deschis la Trezoreria Giurgiu, reprezentată prin dl. Director general Bogdan Mihail Savin și dl. Director Răzvan Lorin Dumitrescu, in calitate de locator in contractul de leasing si de creditor in prezentul act de novatie, denumita in continuare locator/creditor

pe de o parte,

1.2.    REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC, cu sediul în Iași, str. Silvestru nr. 5, județul Iași, telefon 0232/267772, fax 0232/213913, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/7/22.03.1991, Cod Unic de Înregistrare 1976041/1992, având cont nr. RO03BRDE240SV10594242400, deschis la BRD GSG Iași, reprezentată prin dl. Director general - ing. Maricel Gherca si de d-na Director economic - ec. Rodica Stoicescu, in calitate de utilizator in contractul de leasing si de debitor cedat in prezentul act de novatie, denumita in continuare utilizator/debitor cedat

si

1.3.    MUNICIPIUL IASI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, județul Iași, cod poștal 700064, tel: +40-232-267582, fax: +40-232-211200, cod fiscal 4541580, cont trezoreria

Iasi .............., reprezentată prin dl. Primar - Gheorghe Nichita și de d-na Director economic -

Maria Simionescu, in calitate de nou utilizator in contractul de leasing si de debitor in prezentul act de novatie, denumit in continuare nou utilizator

pe de alta parte,

in temeiul art. 1315 si urm. Cod civil, au convenit să încheie prezentul contract de novație. Art. 2. Obiectul prezentului contract il reprezinta novarea contractului de leasing nr. 128/ LZ1314/29.09.2005 perfectat intre S.C. AGER LEASING S.A. si REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC, prin schimbarea utilizatorului.

Locatorul/Creditorul recunoaste prin semnarea prezentului contract ca pentru finalizarea contractului de leasing nr. 128/ LZ1314/29.09.2005 noul utilizator nu mai datoreaza nici o suma catre Locator/Creditor.

Art. 3. Avand in vedere achitarea obligatiilor de plata pentru care utilizatorul/debitorul cedat si noul utilizator au garantat emitand bilete la ordin in favoarea locatorului/creditorului, in temeiul contractului de leasing nr. 128/ LZ1314/29.09.2005 si, respectiv, al contractului - modalitati de plata nr. 72730/130/LZ1316/29.09.2005, biletele la ordin anterior-mentionate isi pierd valabilitatea prin

semnarea prezentului contract, nemaiputand fi introduse la plata de catre locator/creditor în vederea

executării obligațiilor de plată aferente acestor doua contracte.

Locatorul/creditorul le va returna emitentilor biletele la ordin mentionate la al. 1 pana la data

Art. 4. Prin excepție de la prevederile contractului de leasing nr. 128/ LZ1314/29.09.2005, noul utilizator are dreptul de a ii acorda dreptul de exploatare si de administrare a produselor care fac obiectul contractului de leasing anterior-mentionat utilizatorului/debitorul cedat.

Art. 5. Restul dispozițiilor contractului de leasing nr. 128/ LZ1314/29.09.2005 care nu sunt contrarii prevederilor prezentului contract rămân în vigoare, interpretându-se conform prezentului inscris.

Art. 6. La momentul semnarii prezentului contract se abroga orice prevedere privind contractul de leasing nr. 128/29.09.2006, privind conventia-servicii nr. 129/LZ1315/22/29.09.2005 si privind contractul - modalitati de plata nr. 72730/130/LZ1316/29.09.2005 stipulata in Acordul subsidiar incheiat intre Consiliul Local Iasi si R.A.T.P.

Art. 7. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,.........................., în 4 (patru)

exemplare, 2 (două) pentru locator/creditor, 1 (unu) pentru utilizator/debitor cedat și 1 (unu) pentru noul utilizator/debitor.

S.C. AGER LEASING IFN S.A. REGIA AUTONOMĂ    MUNICIPIUL IASI

DE TRANSPORT PUBLIC

5/5 la H.C.L. nr. 28 din 31 ianuarie 2013