Hotărârea nr. 277/2013

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenŃei la domeniul public al municipiului Iasi a terenului în suprafaŃă de 500 mp situat în Bld. Alexandru cel Bun f.n. (Anexa A)


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Iași a terenului în suprafață de 500 mp situat în Bld.

Alexandru cel Bun f.n., (Anexa A)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

21.11.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul G.I.S.-Cadastru; Având în vedere solicitarea Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Iași; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică

locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă apartenența la domeniul public al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 500 mp localizat în Municipiul Iași, Bld.Alexandru cel Bun f.n., teren aflat în Administrarea Operativă a Primăriei conform Anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Tehnice și Investiții; Instituției Arhitectului Șef - Serviciului Gis -Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Instituția Arhitectului Șef - Serviciul Gis - Cadastru și Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel Petre Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 277 din 21 noiembrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

22

Pentru

20

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 277 din 21 noiembrie 2013