Hotărârea nr. 276/2013

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenŃei la domeniul privat al municipiului Iasi a terenului liber constând din parcela S1 în suprafaŃă de 460 mp localizată în Str.Golia f.n. (Anexa A)


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului liber constând din parcela S1 în suprafață de 460 mp localizată în Str.Golia f.n. (Anexa A)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

21.11.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul G.I.S.-Cadastru; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică

locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă apartenența la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului S1 în suprafață de 460 mp localizată în Str.Golia f.n., delimitat de punctele

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre, teren aflat în domeniul public al municipiului (AD.OP.).

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Tehnice și Investiții; Instituției Arhitectului Șef - Serviciului Gis -Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Instituția Arhitectului Șef - Serviciul Gis - Cadastru și Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel Petre Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 276 din 21 noiembrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 276 din 21 noiembrie 2013