Hotărârea nr. 275/2013

HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenŃei la domeniul public al Municipiului Iasi a terenului în suprafaŃă de 3032 m.p. reprezentând Esplanada Mimoza si a zonei adiacente a acesteia din Sos. Păcurari f.n. conform Anexei A


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 3032 m.p. reprezentând Esplanada Mimoza și a zonei adiacente a acesteia din Șos. Păcurari f.n. conform Anexei A

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

21.11.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 101604 din 04.11.2013 întocmită de Serviciul Gis - Cadastru;

Având în vedere adresa nr. 91473/07.10.2013 a Direcției Tehnice și Investiții; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică

locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 3032 m.p. reprezentând Esplanada Mimoza și a zonei adiacente situată în Șos. Păcurari f.n., conform Anexei A.

Art.2. Identificatorii cadastrali ai terenului sunt Cvartal 14, parcelele CAT 630 în suprafață de 143 m.p. , CAT 631/1 în suprafață de 1498 m.p. și CAT 631/2 în suprafață de 1391 m.p. din cadrul teritoriului administrativ cadastral al Municipiului Iași.

Art.3. Evaluarea terenului în vederea introducerii în inventarul Primăriei Municipiului Iași, precum și intabularea acestuia va fi efectuată de către D.A.P.P.P., după aprobarea prezentei hotărâri.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Instituției Arhitectului Șef - Serviciului Gis - Cadastru, Direcției Tehnice și Investiții - Serviciului Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Instituția Arhitectului Șef - Serviciul Gis - Cadastru și Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel Petre Mătăsaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 275 din 21 noiembrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 275 din 21 noiembrie 2013