Hotărârea nr. 269/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună” a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente
HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună”,a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.10.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală Învățământ - Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 96090 din 21.10.2013, întocmit de Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele ce solicită finanțare prin POR Domeniul 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe;

Având în vedere Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă realizarea proiectului “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună” a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente având un buget total de 9.357.779,71 lei.

Art.2. Se aprobă Documentația tehnico-economică, cererea de finanțare și cheltuielile eligibile și neeligibile aferente proiectului.

Art.3. Se aprobă cofinanțarea proiectului cu valoarea de 5.009.904,07 lei reprezentând cota de 40% din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene, cât și în condițiile recuperării ulterioare a unor cheltuieli de la asociațiile de proprietari.

Art.5. Se mandatează primarul Municipiului Iași să semneze contractul de finanțare a proiectului “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună”.

Art.6. Se revocă HCL nr. 210 din 26.08.2012.

Art.7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Elena Vrânceanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 269 din 30 octombrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

5

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

ANEXA Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 269/30.10.2013

Nr.crt.

Finanțare

Valoare (lei)

I.

Valoarea    totală    a

proiectului, din care:

9.357.779,71

I.a

Valoarea    eligibilă    a

proiectului

7.246.459,40

I.b

Valoarea neeligibilă a proiectului inclusiv TVA aferent

2.111.320,31

II.

Contribuția proprie în proiect, din care

5.009904,07

II.a

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

2.898.583,76

II.b

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile inclusiv TVA aferent

2.111.320,31

III

Asistență    financiară

nerambursabilă

4.347.875,64

Durata de realizare lucrări 4 luni

Durata de implementare a proiectului 12 luni

Președinte de Ședință

Simona Elena Vrânceanu

4 / 4 la H.C.L. nr. 269 din 30 octombrie 2013