Hotărârea nr. 268/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
HOTĂRÂRE

PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.10.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art .35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință a Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Daniel Petre Mătăsaru, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pe o perioada de 3 luni.

Art.2. (1) Serviciul Secretariat Consiliul Local-Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizata la art.1, Primarului municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Elena Vrânceanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 268 din 30 octombrie 2013

Total conșilieri locali

27

Prezenți

5

25

Pentru

24

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 268 din 30 octombrie 2013