Hotărârea nr. 267/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA COPOU T65 ŞI T66 număr cadastral 140408 Întocmit în vederea construirii unei zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi pe teren proprietate
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA COPOU T65 ȘI T66, număr cadastral 140408 Întocmit în vederea construirii unei zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidențiale noi pe teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.10.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1440/22.05.2012;

Având in vedere cererea nr. 45862/17.05.2013, prin care SC IASI

CONSTRUCT SRL, solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi , ZONA COPOU T65, T66 numar cadastral 140408;

Având în vedere avizele obtinuțe și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 21/26.10.2012;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din ședința din 6.09.2013 ;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Județean Iași nr. 21/PUZ/2013; Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009, cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași , ZONA COPOU T65, T66 număr cadastral 140408 întocmit în vederea construirii unei zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidențiale noi pe teren proprietate. Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 127760,0 mp, în baza Titlului de proprietate nr. 187205/03.11.2011, actelor de dezmemebrare nr. 806/05.07.2013 si nr. 544/10.05.2013 și a contractului de comodat din 14.06.2012,

Indicatori urbanistici :

UTR 1 - POT=40%,CUT=2,8; regim de inaltime D+P+5E (Hmaxima =

20,0 m).

UTR 2 - POT=35%,CUT=1,4; regim de inaltime D+P+2E (Hmaxima =

12,0 m).

UTR 3 - POT=35%,CUT=1,4; regim de inaltime D+P+2E (Hmaxima =

12,0 m).

Anexa (planșa de reglementări urbanistice U02) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Infrastructuara zonei studiate se va autoriza cu prioritate pe cheltuiala inițiatorului PUZ, conform condițiilor avizului comisiei de circulație.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, SC IAȘI CONSTRUCT SRL, Iași, Bd. Independenței nr. 33, bl. M și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Elena Vrânceanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 267 din 30 octombrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 267 din 30 octombrie 2013