Hotărârea nr. 264/2013

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 1.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 167/2012

privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.10.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 94182 /15.10.2013, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 167/2012 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Avand in vedere planurile de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite de SC Grup Cinci SRL, SC Hotarnic SRL, Laura Ciobanu, Răileanu Gabriel Vasile;

Avand in vedere Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea Anexei 1.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 167/2012 de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu următoarele bunuri imobile:

- teren str. Păcurari nr. 126, bl. 584, suprafața 55,90 mp, face parte din terenul în suprafață de 309 mp, sector cadastral 23, parcela 1(933), nr. cadastral 1763, înscris în cartea funciară nr. 124200 a UAT Iași;

1 / 2 la H.C.L. nr. 264 din 30 octombrie 2013

-    teren Calea Chișinăului, suprafață 614 mp, sector cadastral 14, parcela CAT 6499;

-    teren B-dul Carol I nr. 44, suprafață 10 mp, nr. cadastral 142790, cartea funciară

142790 a UAT Iași;

-    teren B-dul Carol I nr. 44, suprafață 5 mp, nr. cadastral 142755, cartea funciară

142755 a UAT Iași;

-    teren stradela Armeană nr. 16, suprafață 45,24 mp, face parte din terenul în suprafață de 271,44 mp, sector cadastral 31, parcela CC1(911-911/1), nr. cadastral 9237, înscris în cartea funciară nr. 139556 (provenită din conversia CF 31212) a UAT Iași;

-    teren str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 974, suprafața 44,70 mp, face parte din terenul în suprafață de 1414 mp, nr. cadastral 760, înscris în cartea funciară nr. 122412 a UAT Iași;

-    teren str. Carpați nr. 11, suprafață 143,22 mp, Cvartal 25, DS 1270/1.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Vranceanu Simona Elena    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 264 din 30 octombrie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 264 din 30 octombrie 2013