Hotărârea nr. 263/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Carpaţi nr. 16 bl. 914 în suprafată de 86 89 mp


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului din Iași, str. Carpați nr. 16, bl. 914 în suprafată de 86,89 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.10.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 94829 / 16.10.2013 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 17583 / 22.02.2013 prin care SC Eurostar SRL solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Carpați nr. 16, bl. 914, în suprafată de 86.89 mp, pe care îl deține în prezent în baza contractului de închiriere nr. 1869/09.01.2013;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 92683/09.10.2013 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L. în data de 09.10.2013, în baza contractului de servicii nr. 73431/08.08.2013;

Avand in vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, str. Carpați nr. 16, bl. 914 având suprafata de 86,89 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, conform Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 116/30.04.2013 privind completarea Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 167/2012.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, str. Carpați nr. 16, bl. 914, având suprafata de 86,89 mp, care stabileste prețul de 171 euro/mp, respectiv de 14.858 euro pentru întreaga suprafață de 86,89 mp, echivalentul a 66.314 lei.

Art. 3 (1) Se constituie comisia de vânzare a terenului situat în Iași, str. Carpați nr. 16, bl. 914, având suprafata de 86,89 mp, în următoarea componență:

Președinte:    Dangă Marius Sorin - Viceprimar Municipiul Iași;

Membru:    Boișteanu Paul Corneliu - consilier local;

Membru:    Anghel Ficu    -    consilier    local;

Membru:    Leonte Constantin    - consilier local;

Membru:    Bulgariu Cătălin    -    consilier    local;

Membru:    Anca Preda    -    consilier    local;

Membru:    Palaga Letiția    - director D.A.P.P.P.

(2)    Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare mentionat la art.2 al prezentei hotărâri.

(3)    Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art.4 Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5 În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6 Contractul de închiriere nr. 1869/09.01.2013 încetează la data vânzării dacă terenul este cumpărat de proprietarul constructiei. În cazul în care se organizează licitatie publica, noul proprietar al terenului are obligatia de a prelua contractul de închiriere în aceleași condiții.

Art.7 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Comisiei de vanzare, SC Eurostar SRL (Iasi, str. Carpati nr. 16, bl. 914, parter) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisia de vanzare si Directia Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vranceanu Simona Elena


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 263 din 30 octombrie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 263 din 30 octombrie 2013