Hotărârea nr. 257/2013

HOTĂRÂRE privind plata redeventei de catre S.C APAVITAL S.A. pentru bunurile de retur concesionate


HOTĂRÂRE

privind plata redeventei de catre S.C APAVITAL S.A. pentru bunurile de retur concesionate

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 30 octombrie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere adresa ARSACIS înregistrată la Primaria Municipiului Iași sub numarul 41324/30.04.2013;

Avand în vedere Nota de fundamentare a ARSACIS cu privire la plata redeventei de catre S.C APAVITAL S.A pentru bunurile de retur concesionate;

Avand în vedere Hotararea nr.7/03.04.2013 a Adunarii Generale a Asociatilor;

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Investitii, inregistrat sub nr.

96076 /18.10.2013;

Avand in vedere prevederile O.G. nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Avand in vedere prevederile art.39, alin.2, pct.4 (2) din Contractul de delegare a

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare - Dispozitii generale;

1/3 la H.C.L. nr. 257 din 30 octombrie 2013

Avand în vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Avand în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Avand în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Avand în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. - Se aproba ca plata redeventei ce revine Municipiului Iasi pentru bunurile de retur concesionate S.C. APAVITAL S.A. sa se efectueze de catre S.C. APAVITAL S.A. in contul ARSACIS deschis la Raiffeisen Bank.

Art.2. - In termen de 5 zile de la data primirii redeventei, ARSACIS are obligatia sa o restituie S.C APAVITAL S.A. .

Art.3.- (1) Sumele ce reprezinta redeventa constituie venituri ale bugetului local al Municipiului Iasi si sunt reglementate de prevederile legale in vigoare.

(2) Bunurile rezultate din utilizarea acestor fonduri pentru investitii, precum si Bunurile de retur care vor fi reinnoite devin proprietatea Municipiului Iasi, de la data receptiei, si vor fi inregistrate in evidenta contabila conform prevederilor legale in vigoare.

Art.4 ARSACIS are obligatia:

(1)    De a transmite semestrial autoritatii publice locale valoarea redeventei ce revine acesteia pentru bunurile de retur concesionate S.C. APAVITAL S.A.;

(2)    De a comunica, atunci cand are loc operatiunea, in vederea inregistrarii in evidenta tehnico-operativa a Primariei Municipiului Iasi, atat a sumelor virate reprezentand redeventa cat si a bunurilor ce au rezultat din utilizarea redeventei in investitii.

Art.5. - Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, A.R.S.A.C.I.S., S.C. Apavital S.A., Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Programe si Servicii pentru Comunitate si Directiei Tehnice si Investitii Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. - (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de A.R.S.A.C.I.S. si S.C. Apavital S.A., Directia Economică si de Finante Publice Locale, Directia Tehnică si Investiții.

5

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Simona Elena Vrânceanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 257 din 30 octombrie 2013

3/3 la H.C.L. nr. 257 din 30 octombrie 2013