Hotărârea nr. 248/2013

HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi str. Canta nr. 4 bl. 537 sc. B de pe Costin Robert Ionel pe Ciobanu Mihaela şi Adincu Cristina Liliana


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iași str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B, de pe Costin Robert Ionel pe Ciobanu Mihaela și Adincu Cristina Liliana

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.09.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 86418/23.09.2013 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 49331/2013, prin care Ciobanu Mihaela si Adincu Cristina Liliana solicită transmiterea concesionării terenului în suprafață de 25,21 mp situat în Iași, str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 105067/14.11.2012 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iași și Costin Robert Ionel ;

Având în vedere Contractul de vinzare cumparare nr 2401/2013 prin care dl Costin Robert Ionel vinde dnelor Ciobanu Mihaela si Adincu Cristina Liliana spatiul si balconul extins situate in str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 76453/21.08.2013, întocmit S.C. Diaconu si Asociatii S.RL în baza contractului de servicii nr.73431/8.08.2013;

Având în vedere Procesul verbal nr. 86054/23.09.2013 al Comisiei de

Negociere a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și

pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

1 / 8 la H.C.L. nr. 248 din 27 septembrie 2013

Având în vedere Art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 25,21 mp, situat în Iași, str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B, proprietate privată a Municipiului Iași, de pe Costin Robert Ionel pe Ciobanu Mihaela și Adincu Cristina Liliana.

Art.2. Durata concesiunii se stabilește prin diminuarea duratei de concesiune initiala, respectiv 49 de ani, stabilita prin HCL nr. 401/2002, cu durata producerii efectelor contractelor de concesiune incheiate cu proprietarii constructiilor. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Art.3. Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B , inregistrat cu nr. 76453/21.08.2013, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 164 euro, respectiv 4.134 euro pentru toată suprafața de teren, echivalent a 18.414 lei.

Art.4. Redevența valorică a concesiunii, conform procesului verbal nr. nr. 86054/23.09.2013 va fi de 454 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.5. Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărîre.

2 / 8 la H.C.L. nr. 248 din 27 septembrie 2013

Art.6. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în cartea funciară.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Doamnelor Ciobanu Mihaela si Adincu Cristina Liliana și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Doamnele Ciobanu Mihaela si Adincu Cristina Liliana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Simona Elena Vrânceanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 248 din 27 septembrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

IAȘI

CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 la HCL 248/27.09.2013

CONTRACT DE CONCESIUNE Nr................./...................

1.    Părțile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Gheorghe NICHITA - Primar și Denisa Liliana IONAȘCU - Secretar, pe de o parte, și

2.    Ciobanu Mihaela CNP 2770309221138 si Adincu Cristina Liliana CNP 2790724221208, în calitate de concesionari, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, al Hotărârii Consiliului

Local al Municipiului Iași nr............................ s-a încheiat prezentul contract de

concesiune.

II.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea unui teren în suprafață de 25,21 mp, situat în Iași - str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

III.    Termenul

Art. 2

(1)    Durata concesiunii este de _________.

(2)    Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

IV.    Redevența

Art. 3

Începând cu data încheierii prezentului contract de concesiune, redevența este de 454 Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

V.    Plata redevenței

Art. 4

(1)    Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO 31 TREZ 406 213 002 05 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

(2)    Redevența pentru anul 2012 se va achita până la data de 31.12.2012.

(3)    Începând cu anul 2013 plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

(4)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

(5)    Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care aceasta a devenit exigibilă, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să rezilieze contractul de plin drept, fără nici o notificare privind punerea în întărziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(6)    Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI.    Drepturile părților

Art. 5 - Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 6 - Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

VII.    Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

(1)    Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a terenului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii.

(6)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

(7)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(8)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(9)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(10)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(11)    Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

(12)    În cazul concesionării de terenuri, concesionarul are obligația de a notifica concedentului intenția de înstrăinare a construcției edificate pe terenul concesionat cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

(13) Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redevenței.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII.    Încetarea contractului de concesiune

Art. 9

(1)    Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

e)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

f)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

g)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 9 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

h)    în cazul în care contractul de concesionare s-a încheiat în vederea extinderii unei construcții aflate pe terenul proprietatea concesionarului, iar, ulterior încheierii contractului, concesionarul pierde dreptul de proprietate sus-menționat, cu excepția vânzării construției edificată pe terenul concesionat, contractul de concesiune încetează de drept, fără punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate și fără acordarea de despăgubiri în sarcina concedentului;

(2)    La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

IX.    Răspunderea contractuală

Art. 10

(1) Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

(2) Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

X. Litigii

Art. 11

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, în măsura în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

XI. Alte clause

Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

XII. Definiții

9

Art. 15

(1)    Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului din Iași - str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B, conform planului anexat, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Terenul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT,

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI IAȘI


CONCESIONAR,

Ciobanu Mihaela, Adincu Cristina Liliana

PRIMAR,

Gheorghe NICHITA


SECRETAR,

Denisa Liliana IONAȘCU


Director D.E.F.P.L.

Ec. Maria SIMIONESCU


Director D.A.P.P.P.

Letiția PALAGA


Șef Serviciul Juridic Doina FLORESCU


cons. S.A.S.C.

George NEACȘU


Președinte de Ședință,

Simona Elena Vrânceanu


8 / 8 la H.C.L. nr. 248 din 27 septembrie 2013