Hotărârea nr. 242/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii actului aditional pentru suplimentarea valorii contractului de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iasi nr. 23092/29.03.2005


MUNICIPI NSILIU


IAȘIHOTĂRÂRE

privind aprobarea incheierii actului aditional pentru suplimentarea valorii contractului de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iasi, nr. 23092/29.03.2005

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.09.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de specialitate al Directiei Tehnice si Investitii nr.

84967 din 19.09.2013;

Având în vedere prevederile H.C.L.130/2004 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Iasi;

Având în vedere prevederile H.C.L.415/2004 privind aprobarea Caietului de Sarcini si a comisiei de evaluare pentru “Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de iluminat public din municipiul Iasi;

Având în vedere prevederile H.C.L.151/2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public si a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Iasi;

Având în vedere prevederile „Contractului privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iasi” nr.

23092/29.03.2005 si documentatia de achizitie pentru “Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public in municipiul Iasi”;

Având în vedere prevederile art. 298 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea actelor adiționale pentru suplimentarea valorii Contractului de Concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iași nr. 23092 din 29.03.2005 încheiat cu S.C. Luxten Lighting Co S.A. - Sector 1 și S.C. Flash Lighting Services S.A. - Sector 2, cu menținerea tarifelor din contractul inițial, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se imputernicește Primarul Municipiului Iași pentru a semna actele adiționale cu S.C. Luxten Lighting Co S.A. - Sector 1 și S.C. Flash Lighting Services S.A. - Sector 2.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, S.C. Luxten Lighting Co S.A., S.C. Flash Lighting Services S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Tehnică și Investiții; Direcția Economică și Finanțe

Publice Locale, S.C. Luxten Lighting Co S.A. si S.C. Flash Lighting Services S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată

de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Elena Vrânceanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 242 din 27 septembrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

5

23

Pentru

21

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

2

ANEXA NR. 1 LA HCL 242/27.09.2013

ACT ADITIONAL NR.___ la contractul nr. 23092/29.03.2005

PARTILE CONTRACTANTE:

CONSILIUL LOCAL IASI, cu sediul in Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 45, avand contul de plati RO83TREZ4062470022000000 deschis la Trezoreria Iasi, reprezentat prin domnul Gheorghe NICHITA, Primarul Municipiului Iasi, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte,

Si

S.C. LUXTEN LIGHTING Co. S.A., cu sediul in Timisoara, Calea Buziasului nr.26, persoana juridical inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J35/17/2000, cont virament RO 33TREZ7005069XXX00044 deschis la Trezoreria SMB Bucuresti, reprezentata prin ec. Ec. Monica Bucur, Presedinte Directorat, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

Convin:

Art.1: CONCESIONARUL se angajeaza sa execute lucrari de intretinere si mentinere a sistemului de iluminat public rezultat in urma suplimentarii contractului cu actul aditional nr.1, la tarifele unitare (Anexa 1d) specifice acestei categorii de activitati stabilite in oferta.

Art 17(3) din contract se modifica dupa cum urmeaza:

Valoarea totala a activitatilor de intretinere si mentinere pentru sistemul de iluminat public al Sectorului 1 al Municipiului Iasi se majoreaza cu suma de 286.960,00 euro fara T.V.A, respectiv 355.830,4 euro cu T.V.A.

Art.2: Plata lucrarilor care fac obiectul prezentului act aditional se va face lunar pe baza situatiilor de lucrari intocmite.

Celelalte clauze contractuale raman in vigoare.

Prezentul act aditional a fost intocmit in doua exemplare originale, cate unul pentru

fiecare parte, astazi ________ si intra in vigoare de la data semnarii de catre ambele

parti.

CONCEDENT,    CONCESIONAR,

Consiliul Local al Municipiului Iasi    S.C. LUXTEN LIGHTING

Co. S.A.

PRIMAR,

Gheorghe NICHITA

DIRECTOR GENERAL DEFPL, ec. Maria SIMIONESCU

DIRECTOR EXECUTIV, ing. Dumitru TOMORUG

SERVICIUL JURIDIC,

cons. jr. Doina FLORESCU

Președinte de Ședință

Simona Elena Vrânceanu

ANEXA NR. 2 LA HCL 242/27.09.2013

ACT ADITIONAL Nr. ___ la contractul nr. 23092/29.03.2005

PARTILE CONTRACTANTE:

CONSILIUL LOCAL IASI, cu sediul in Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 45, avand contul de plati RO83TREZ4062470022000000 deschis la Trezoreria Iasi, reprezentat prin domnul. Gheorghe Nichita, Primarul Municipiului Iasi, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte,

Si

S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Noica nr.173,Sector 6, persoana juridical inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J40/4125/2001, cont virament RO 91TREZ7065069XXX002520 deschis la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, reprezentata prin Bogdan Sandu,in calitate de presedinte CA si Dan Vatajelu, avand functia de Director General, Lider al asocierii cu S.C. Flash Trading House S.R.L. Bucuresti si Tess Conex Iasi, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

Convin:

Art.1: CONCESIONARUL se angajeaza sa execute lucrari de intretinere si mentinere a sistemului de iluminat public rezultat in urma suplimentarii contractului cu actul aditional nr.2, la tarifele unitare (Anexa 1d) specifice acestei categorii de activitati stabilite in oferta.

Art 17(3) din contract se modifica dupa cum urmeaza:

Valoarea totala a activitatilor de intretinere si mentinere pentru sistemul de iluminat public al Sectorului 1 al Municipiului Iasi se majoreaza cu suma de 326.268,00 euro fara TVA, respectiv 404.572,32 Euro cu TVA,

Art.2: Plata lucrarilor care fac obiectul prezentului act aditional se va face lunar pe baza situatiilor de lucrari intocmite.

Celelalte clauze contractuale raman in vigoare.

Prezentul act additional a fost intocmit in doua exemplare originale, cate unul pentru

fiecare parte, astazi ________ si intra in vigoare de la data semnarii de catre ambele

parti.

CONCEDENT,

CONCESIONAR,

S.C. FLASH LIGHTING


Consiliul Local al Municipiului Iasi SERVICES S.A.

PRIMAR,

Gheorghe NICHITA

DIRECTOR GENERAL DEFPL, ec. Maria SIMIONESCU

DIRECTOR EXECUTIV, ing. Dumitru TOMORUG

SERVICIUL JURIDIC,

cons. jr. Doina FLORESCU

Președinte de Ședință

Simona Elena Vrânceanu


6 / 6 la H.C.L. nr. 242 din 27 septembrie 2013