Hotărârea nr. 239/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii de materiale scoase din uz rezultate în urma modernizării străzilor către comunele: Probota Ciurea Aroneanu Țigănași


MUNICIP

ONSILIU


IAȘIHOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii de materiale scoase din uz rezultate în urma modernizării străzilor către comunele: Probota, Ciurea, Aroneanu, Țigănași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.09.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa Primăriei Comunei Probota, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 68249/22.07.2013;

Având în vedere adresa Primăriei Comunei Ciurea nr. 2447/03.07.2013, înregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 61697/03.07.2013;

Având în vedere adresa Primăriei Comunei Aroneanu nr. 3566/21.06.2013, înregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 58634/21.06.2013;

Având în vedere adresa Primăriei Țigănași nr. 3450/05.07.2013, înregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 65149/11.07.2013;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de către Direcția Tehnică și Investiții

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea de materiale scoase din uz rezultate în urma modernizării străzilor către comunele: Probota, Ciurea, Aroneanu, Țigănași .

Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către

reprezentații SC Citadin SA Iași și cei ai comunelor Probota, Ciurea, Aroneanu,

Țigănași.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții; SC Citadin SA ; Primăriile Comunelor: Probota, Ciurea, Aroneanu, Țigănași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Tehnică și Investiții; Direcția de Administrare a

Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, SC Citadin SA și Primăriilor Comunelor: Probota, Ciurea, Aroneanu și Țigănași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Simona Elena Vrânceanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 239 din 27 septembrie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 239 din 27 septembrie 2013