Hotărârea nr. 237/2013

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iaşi


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate

privată a statului, aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.09.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 85287 din 19.09.2013, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Avand in vedere planul de încadrare în zonă, planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, precum și adresa nr. 66728/03.09.2013 emisă de Serviciului GIS-Cadastru;

Avand in vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, între numerele de ordine 380-391, cu următorul alineat:

„Imobilul situat în municipiul Iași, Bdul. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.18-20, județul Iași, compus din teren construit în suprafață de 1135 mp, este format din parcelele C1930, C1931, C1932, C1933 și C1934.”

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vranceanu Simona Elena


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 237 din 27 septembrie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 237 din 27 septembrie 2013