Hotărârea nr. 23/2013

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipalităţii a suprafeţei de teren de 313 mp situat în Str.Mitropolit Varlaam f.n. (Anexa A) şi aprobarea schimbului de terenuri dintre municipalitate şi proprietarii Burada Ioan şi Burada Veronica pentru suprafaţa de 71 m.p. din Str.Mitropolit Varlaam nr.17 (Anexa B) respectiv S4 cu S5


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipalității a suprafeței de teren de 313 mp situat în Str.Mitropolit Varlaam f.n. (Anexa A) și aprobarea schimbului de terenuri, dintre municipalitate și proprietarii Burada Ioan și Burada Veronica pentru suprafața de 71 m.p. din Str.Mitropolit Varlaam nr.17 (Anexa B) respectiv S4 cu S5

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico -financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 7580/24.01.2013 întocmită de Serviciul GIS-Cadastru;

Având în vedere cererea nr.87376/13.10.2011 prin care domnul și doamna Burada Ioan și Veronica solicită și motivează necesitatea schimbului de teren cu municipalitatea;

Având în vedere Rapoartele de evaluare asupra terenurilor întocmite de către P.F.A. Chiteală Adrian Ovidiu,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Iași a terenului în suprafață de 313 mp situat în Str.Mitropolit Varlaam f.n., CAT 8101/3, teren aflat în Administrarea Operativă a Primăriei, conform Anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă schimbul de terenuri între suprafața de 71 mp teren situat în Str.Mitropolit Varlaam f.n., parcela CAT 8101/5 (parcela dezmembrată din parcela CAT 8101/3), proprietatea privată a Municipiului Iași și suprafața de 71 mp teren situat în Str.Mitropolit Varlaam nr.17, parcela CAT 8101/4, proprietatea lui Burada Veronica și Ioan, conform Anexei B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se însușesc rapoartele de evaluare ale terenurilor după cum urmează:

a)    teren liber situat pe Str.Mitropolit Varlaam nr.17 în suprafață de 200 mp, proprietatea domnilor Burada Ioan și Burada Veronica cu prețul de 189 Euro/mp, respectiv 37.800 Euro sau 162.600 lei (Raport de evaluare

nr.245/22.12.2011).

b)    teren liber situat în Str.Mitropolit Varlaam f.n. în suprafață de 313 mp, proprietatea Municipiului Iași cu prețul de 189 Euro/mp, respectiv 59.200 Euro sau 254.600 lei (Raport de evaluare nr.248/22.12.2011).

Art.4 După efectuarea schimbului de terenuri, Primăria Municipiului Iași va deține în proprietate privată parcela de teren CAT 8101/4 (tarla 20) în suprafață de 71 mp și parcela CAT 8101/7 (tarla 20) în suprafață de 242 mp, iar domnii Burada Ioan și Burada Veronica vor deține în proprietate parcela CAT 8101/5 (T20) în suprafață de 71 mp și parcela 8101/6 (T20) în suprafață de 126 mp.

Art.5 Solicitanții vor executa toate lucrările cadastrale de dezmembrare, alipire și intabulare a noilor imobile rezultate în urma schimbului de terenuri pentru ambii proprietari și vor suporta contravaloarea acestora.

Cheltuielile pentru încheierea contractului în formă autentică vor fi suportate de către solicitanți.

Art.6 Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de schimb în formă autentică.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Instituției Arhitectului Șef - Serviciul GlS-Cadastru și Domnilor Burada Veronica și Ioan Str. Atelierului nr. 3, Bl.A 11, Sc.B, Et.3, Ap.4 și Instituției Prefectului Județului Iași

Art.8 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituția Arhitectului Șef - Serviciul GIS-Cadastru.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotârâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurentiu Năvodaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

Nr. 23 din 31 ianuarie 2013

3/3 la H.C.L. nr. 23 din 31 ianuarie 2013