Hotărârea nr. 229/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Mihai Eminescu nr. 9 în suprafată de 8 20 mp


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului din Iași, str. Mihai Eminescu nr. 9, în suprafată de 8,20 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.09.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 80832/06.09.2013 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 23443/13.03.2013 prin care S.C. Brainer Consulting S.R.L. solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Mihai Eminescu nr. 9, în suprafată de 8,20 mp, pe care îl deține în prezent în baza contractului de concesiune nr. 8483/28.01.2010;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr.79039/02.09.2013 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L. în data de 30.08.2013, în baza contractului de servicii nr.

73431/08.08.2013;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, str. Mihai Eminescu nr. 9, având suprafata de 8,20 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, conform Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 508/2009.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, str. Mihai Eminescu nr. 9, având suprafata de

1 / 3 la H.C.L. nr. 229 din 27 septembrie 2013

8,20 mp, care stabilește prețul de 191 euro/mp, respectiv de 1.528 euro pentru întreaga suprafață de 8,20 mp, echivalentul a 6.779 lei.

Art.3 Se constituie comisia de vânzare a terenului situat în Iași, str. Mihai

Eminescu nr.

9, având suprafata de 8,20 mp, în următoarea componență:

Președinte:

Dangă Marius Sorin

- Viceprimar Municipiul Iași

Membru:

Boișteanu Paul Corneliu

- consilier local;

Membru:

Anghel Ficu

- consilier local;

Membru:

Leonte Constantin

- consilier local;

Membru:

Bulgariu Cătălin

- consilier local;

Membru:

Anca Preda

- consilier local;

Membru:

Palaga Letiția

- director D.A.P.P.P.

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art.2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art.4 Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5 În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6 Contractul de concesiune nr. 8483/28.01.2010 încetează la data vânzării dacă terenul este cumpărat de proprietarul constructiei. În cazul în care se organizează licitatie publica, noul proprietar al terenului are obligatia de a prelua contractul de concesiune în aceleași condiții.

Art.7 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Comisiei de vanzare prevazuta la art. 3 din prezenta hotarare,

S.C. Brainer Consulting S.R.L. (Iasi, str. Mihai Eminescu nr. 9, ap. 1) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si de Finante Publice Locale si Comisia de vanzare prevazuta la art. 3 din prezenta hotarare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vranceanu Simona Elena


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 229 din 27 septembrie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 229 din 27 septembrie 2013