Hotărârea nr. 213/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii la Editura Junimea Iaşi


MUNICIPIUL IAȘI
HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții la Editura Junimea Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.08.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală Învâțământ - Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 70582/30.07.2013, întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile;

Având în vedere solicitarea Editurii Junimea, nr. 70745/30.07.2013;

Având în vedere art. 3 din O.G. 77/2013 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea

unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordine, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Editurii Junimea pentru anul 2013, în conformitate cu Anexele I și II, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Resurse Umane, Pregătire Profesională și Secretariat Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile, Editurii Junimea Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Editura Junimea Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Simona Elena Vrânceanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 213 din 26 august 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

23

Pentru

22

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 213 din 26 august 2013